Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja za GEBI d.o.o. Čantavir

GEBI d.o.o. Čantavir je kompanija koja se bavi proizvodnjom stočne hrane, smeše i predsmeše za tov svinja, goveda i živine, premiksa i raznih dodataka stočnoj hrani. Firma pruža i široku paletu usluga: recepture po posebnim zahtevima kupaca, savetodavne usluge i različite vrste pomoći stručnjaka preduzeća na terenu. Dugogodišnje poslovanje, kvalitet, znanje, stručnost i tehnologija su firmi omogućili 20% učešća u ukupnoj proizvodnji i plasmanu stočne hrane na domaćem tržištu. GEBI je razvio i više sopstvenih brendova: Energofeed (ektrudirana i peletirana stočna hrana), UNI (potpune i dopunske smeše za preživare, svinje, koke nosilje i piliće), Bački zlatnik (pšenično brašno za ljudsku upotrebu) i Frendy (hrana za pse). Tokom svih godina poslovanja, kompanija je posebnu pažnju posvećivala zaštiti životne sredine i proceni uticaj poslovanja na životnu sredinu. Procena uticaja na životnu sredinu se definiše kao preventivna mera zaštite životne sredine zasnovana na izradi studija i sprovođenju konsultacija uz učešće javnosti i analizi alternativnih mera sa ciljem da se prikupe podaci i predvide štetni uticaji određenih projekata na život i zdravlje ljudi, floru i faunu, zemljište, vodu, vazduh, klimu i pejzaž, materijalna i kulturna dobra i uzajamno delovanje ovih činilaca. Takođe je važno utvrditi i predložiti u proceni mere kojima se štetni uticaji mogu sprečiti, smanjiti ili otkloniti imajući u vidu izvodljivost tih projekata.

EURO GREEN je pružio uslugu kompaniji GEBI d.o.o. Čantavir iz oblasti Procene uticaja na životnu sredinu. Stručni tim firme je izradio potreban zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja za Dogradnju instalacije TNG i instalacije mešanog gasa MG (TNG/vazduh) za potrebe tehnoloških potrošača u Čantaviru za GEBI d.o.o.

Naše ostale usluge

Upoznajte se detaljnije sa našim kompletnim
asortimanom usluga.

Kontaktirajte nas

Ukoliko vam je potreban sličan projekat ili neka od naših usluga, pozovite nas.

Naši zadovoljni klijenti