Saradnja sa Institutom za bezbednost i preventivni inženjering d.o.o. iz Novog Sada u vidu izrade novih projekata

EURO GREEN je nastavio višegodišnju, uspešnu saradnju sa Institutom za bezbednost i preventivni inženjering d.o.o. Novi Sad. U toku 2019. godine, od septembra, pa do oktobra 2020. godine, zajednički je urađeno više projekata pod nazivom Ažuriranje Politike prevencije udesa za naše klijente MK LOGISTIKA Bač i AGROGLOBE Sremska Mitrovica. Cilj projekata je sprečavanje nastanka udesa, smanjivanje verovatnoće nastanka udesa i minimiziranje njihovih posledica od strane pomenutih pravnih lica tokom faza poslovanja, koje se odnose na proizvodnju, upotrebu, preradu, skladištenje, odlaganje ili dugotrajno neadekvatno čuvanje opasnih materija.

Izveštaj o bezbednosti i Plan zaštite od udesa izrađuje multidisciplinarni stručni tim, koji rešenjem imenuje operater postrojenja. Multidisciplinarni stručni tim treba da bude sastavljen od stručnih lica, koja poseduju dokaz o kvalifikaciji za oblasti koje su predmet izrade studija i analiza. Operater postrojenja imenuje rukovodioca stručnog tima.

Metodologija izrade Izveštaja o bezbednosti sadrži postupke i metode identifikacije opasnosti, analize posledica i procene rizika od hemijskog udesa u SEVESO postrojenju, odnosno kompleksu.

Plan zaštite od udesa sadrži podatke iz Izveštaja o bezbednosti koji se odnose na procenu rizika od udesa, organizacionu strukturu i tehničku opremljenost operatera postrojenja, odnosno kompleksa kao i postupke odgovora na udes i mere otklanjanja posledica udesa.

Ažuriranje Politike prevencije udesa je neophodno u svim situacijama kada to zakon nalaže ili kada je operater postrojenja menjao neke od faza rada, a koje su od uticaja na mogućnost nastanka udesa i pojave njegovih štetnih posledica.

Naše ostale usluge

Upoznajte se detaljnije sa našim kompletnim
asortimanom usluga.

Kontaktirajte nas

Ukoliko vam je potreban sličan projekat ili neka od naših usluga, pozovite nas.

Naši zadovoljni klijenti