EURO GREEN DOO NOVI SAD, unapređenje zaštite životne sredine i prevencija zagađivanja

NAŠA KOMPANIJA

Upravljanje sistemima zaštite životne sredine

Sistem zaštite životne sredine je skup procesa i prakse koji omogućavaju organizaciji da smanji negativan uticaj na životnu sredinu i poveća svoju operativnu efikasnost.

Kompanija EURO GREEN nastoji da, svojom delatnošću i kompleksnošću usluga koje nudi iz oblasti zaštite životne sredine, aktivno i dugoročno doprinese (u poslovnom kontaktu sa svojim partnerima) unapređenju zaštite životne sredine i prevenciji zagađivanja. Balansiranost između nivoa zagađivanja i zaštite prirodnih resursa dovodi u ravnotežu raspoloživost obnovljivih i neobnovljivih prirodnih resursa sa društveno-ekonomskim potrebama. Primenjujući međunarodne standarde (posebno ISO 14001) u svom radu i prateći njihove zahteve tokom izrade planova, studija i zahteva, EURO GREEN obuhvata sve one aspekte životne sredine, koje organizacija može da kontroliše i na koje može da utiče.

Ističemo dva aspekta pružanja usluga kompanije EURO GREEN u oblasti zaštite životne sredine. Prvi se odnosi na izradu studija, planova, zahteva koji su neophodni privrednim društvima u cilju usaglašavanja sa zakonskom regulativom Republike Srbije u oblasti zaštite životne sredine uz istovremeno podizanje efikasnosti rada i smanjenja troškova privrednih društava. Ovaj segment naših usluga omogućava privrednim društvima dobijanje dozvola za upotrebu proizvodnih objekata i postrojenja, odnosno vršenja određene delatnosti u skladu sa odredbama zakona o zaštiti životne sredine. Drugi aspekt našeg rada se odnosi na saradnju sa državnim institucijama u vidu stalnog informisanja o zakonskim izmenama i odredbama iz oblasti zaštite životne sredine, kao i pružanje podrške u sistemu izveštavanja prema Agenciji za zaštitu životne sredine Republike Srbije.

Dugogodišnje iskustvo zaposlenih i saradnika naše kompanije omogućilo je da EURO GREEN pruži sledeće usluge privrednim društvima: Procena uticaja na životnu sredinu, Izveštaji o bezbednosti, Planovi za zaštitu od udesa, Upravljanje otpadom, Stacionarni izvori zagađivanja, Integrisane dozvole, SEVESO postrojenja, Savetnik za hemikalije i Lokalni registar izvora zagađivanja.

Strategija

Naša kompanije će svoje ciljeve postići definisanom strategijom razvoja, koja obuhvata sledeće korake: povećanje obima usluga u odnosu na prethodni period uz stalnu edukaciju kadrova; praćenje potreba klijenata i prilagođavanje istih zahtevima standardizacije i zakona u oblasti zaštite životne sredine; širenje asortimana usluga u skladu sa zahtevima tržišta, kao i kontinuirano poboljšanje svojih performansi uz minimalizaciju trenutnih poslovnih ograničenja.

Misija

Uz stručnost i motivisanost tima, omogućiti predviđanje novih trendova u oblasti zaštite životne sredine u skladu sa postojećim normama i nedostacima koji su prisutni. Rastom i dobrim poslovanjem kreirati nove navike u ophođenju prema životnoj sredini uz očuvanje prirodnih resursa. Edukacija i podizanje svesti o značaju zaštite životne sredine kod svih privrednih aktera u cilju poboljšanja kvaliteta života i društvenih potreba.

Ciljevi

U narednom periodu uticati na smanjenje zagađivanja i do 15% putem planova, studija i projekata.

Povećati broj privrednih društava na teritoriji APV-a i do 10% koja posluju u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine.

Vizija

Biti kompanija koja stalno postavlja više standarde, kako u oblasti poslovanja privrednih društava putem kontinuiranog povećanja proizvodnih, tehnoloških i prodajnih napora kod svojih partnera, tako i u oblasti unapređenja integriteta podataka i komunikacije u upravljanju i očuvanju prirodnih resursa i zaštite životne sredine.

Osnovne poslovne vrednosti naše kompanije u odnosu na naše klijente i njihovo poslovanje su usmerene na dobijanje potrebne dokumentacije za nesmetan rad privrednih društava uz poštovanje zakonskih odredbi vezanih za efikasno upravljanje životnom sredinom u okviru koje posluju. Vrednosti koje EURO GREEN neguje obuhvataju sledeće: efikasnost i ubrzavanje procesa rada, pristup aktuelnim i bitnim informacijama za privredna društva, povećanje produktivnosti rada privrednih društava, racionalizacija procesa rada, smanjenje troškova, modernizacija rada privrednih društava. U cilju realizacije tih vrednosti, mi smo Vam obezbedili:

Stručnost, koje se oslanja na dugogodišnje iskustvo.

Stalno usavršavanje naših kadrova kako bi kvalitet naših usluga ostao vodeći na tržištu.

Brzo i efikasno pružanje usluga od poverenja u zadatim rokovima.

Unapređenje integriteta podataka i komunikacije.

Aktivna saradnja sa partnerima (privredna društva i državne institucije) u cilju kontinuiranog unapređenja kvaliteta i rokova pružanja usluga.

EURO GREEN, kao kompanija koja se bavi upravljanjem sistemima zaštite životne sredine, ima veoma raznovrsna privredna društva (posmatrajući po delatnosti kojom se bave) kao svoje korisnike usluga. Kako je zaštita životne sredine jedan od osnovnih postulata savremenog društva, tako sva proizvodna preduzeća, trgovinska, poljoprivredna preduzeća, industrijska postrojenja koriste ili mogu da koriste usluge naše firme.

Sva pomenuta privredna društva moraju u potpunosti poštovati nacionalne zakone, propise i standarde koji regulišu očuvanje energije i zaštitu životne sredine, kao i obavljanje poslova zaštite životne sredine u skladu sa međunarodnim konvencijama. To znači da je za privredna društva, čija delatnost to zahteva, neophodno da imaju određene dozvole, procene, planove i projekte kojima se obezbeđuje poštovanje standarda, bilo tokom procesa proizvodnje, bilo kod regulisanja odlaganja otpada, čuvanja opasnih hemikalija ili pak načina prevencije od opasnih situacija i udesa. U tom smislu EURO GREEN nudi kompletnu pomoć takvim preduzećima, pružajući im svoje usluge, koje obuhvataju razne konsultacije, zahteve, planove, procene, studije i ostalo, zakonski predviđeno u cilju očuvanja zaštite životne sredine.

Upravljanje zaštitom životne sredine ili skraćeno EMS (Environmental Management System) je okvir koji pomaže organizaciji da postigne svoje ciljeve zaštite životne sredine kroz stalnu provere, izveštaje, evaluacije i unapređenje stanja životne sredine u skladu sa identifikacijom mogućnosti za poboljšanje i sprovođenje performansi organizacije od uticaja na životnu sredinu. EMS podrazumeva primenu PDCA sistema (Plan – DO – Check – Act).

Plan – razumeti problematiku, jasno i precizno definisati sistematske uzroke problema, utvrditi ciljeve i procese.

DO – realizacija plana, sprovođenje procesa, stvaranje proizvoda, kao i prikupljanje podataka za naredne faze.

Check – proučavane stvarnih rezultata do kojih se došlo u fazi DO, poređenje ostvarenih sa očekivanim rezultatima, merenje odstupanja, prikupljanje informacija za sledeći korak.

Act – ako provera pokazuje da plan, koji je realizovan u prethodnoj fazi, predstavlja poboljšanje u odnosu na prethodni standard, onda on postaje novi standard, ukoliko je provera pokazala da plan koji je realizovan u „DO“ fazi nije poboljšanje, zadržava se postojeći standard uz mogućnost korektivnih mera ili ponavljanja PDCA ciklusa.

Izaberite neku od naših usluga!

Ukoliko Vam je potrebna procena uticaja na životnu sredinu, plan zaštite od udesa, integrisana dozvola, konsultacija ili neka druga studija u vezi zaštite životne sredine, upoznajte se sa načinom kako do toga najbrže i najkvalitetnije da dođete.