Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu za JP STANDARD BAČKA PALANKA

Opština Bačka Palanka je jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji. Nalazi se u AP Vojvodini i pripada Južnobačkom upravnom okrugu. JP STANDARD BAČKA PALANKA, kao Javno preduzeće opštine ima raznovrsnu delatnost na svojoj teritoriji, počev od turizma, pa do poljoprivrede. U skladu sa potrebom zaštite životne sredine, neophodno je da JP BAČKA PALANKA primenjuje sve standarde, zakonom propisane, kako bi se sredina očuvala i unapredila. Iz tog to razloga je za JP BAČKA PALANKA urađena procena uticaja na životnu sredinu. Procena uticaja na životnu sredinu se definiše kao preventivna mera zaštite životne sredine zasnovana na izradi studija i sprovođenju konsultacija uz učešće javnosti i analizi alternativnih mera. Cilj je prikupljanje podataka i predviđanje štetnih uticaji određenih projekata na život i zdravlje ljudi, floru i faunu, zemljište, vodu, vazduh, klimu i pejzaž, materijalna i kulturna dobra i uzajamno delovanje ovih činilaca. Takođe je važno utvrditi i predložiti u proceni mere kojima se štetni uticaji mogu sprečiti, smanjiti ili otkloniti imajući u vidu izvodljivost tih projekata.

EURO GREEN je za potrebe izrade Plana generalne regulacije Bačka Palanka, za JP STANDARD BAČKA PALANKA izradio Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu. Komisija za planove opštine Bačka Palanka usvojila predmetni Plan generalne regulacije, kao i izveštaj o strateškoj proceni uticaja.

Naše ostale usluge

Upoznajte se detaljnije sa našim kompletnim
asortimanom usluga.

Kontaktirajte nas

Ukoliko vam je potreban sličan projekat ili neka od naših usluga, pozovite nas.

Naši zadovoljni klijenti