SEVESO postrojenja

seveso Basincli-EkipSEVESO postrojenje je definisano kao postrojenje u kojem se obavljaju aktivnosti u kojima je prisutna i može biti prisutna opasna materija u jednakim ili većim količinama od propisanih. To su velika Industrijska postrojenja, koja imaju značajan udeo u zagađivanju životne sredine, te su predmet brojnih zakonskih regulativa, kako međunarodnih, tako i domaćih. Naš Zakon o zaštiti životne sredine je orjentisan na primenu različitih mera u odnosu na izvore emisija zagađujućih supstanci poreklom iz industrije, naročito kada su u pitanju upravljanje opasnim hemikalijama i bezbednost industrijskih postrojenja. Međunarodni standardi koji regulišu ovu oblast u cilju sprečavanja i kontrole industrijskih zagađenja i upravljanja rizikom su „SEVESO“ Direktive: I, II, III.

O načinu regulisanja zaštite životne sredine kod SEVESO postrojenja

SEVESO postrojenje, odnosno postrojenje u kojem se obavljaju aktivnosti u kojima je prisutna ili može biti prisutna opasna materija u jednakim ili većim količinama od propisanih, jeste tehnička jedinica unutar kompleksa gde se opasne materije proizvode, koriste, skladište ili se njima rukuje. Postrojenje uključuje svu opremu, zgrade, cevovode, mašine, alate, interne koloseke i depoe, dokove, istovarna pristaništa za postrojenja, pristaništa, skladišta ili slične građevine, na vodi ili kopnu, a koje su nužne za funkcionisanje postrojenja.

Delatnosti, koje su obuhvaćene u definisanju SEVESO postrojenja obuhvataju sledeće: prerada vode, proizvodnja i snabdevanje parom i toplom vodom, trgovina na malo motornim gorivima, vađenje sirove nafte, proizvodnja termoelektrične energije, proizvodnja ostalih organskih hemikalija, trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, elektroprivreda, uzgoj živine, proizvodnja sladoleda, proizvodnja mlečnih proizvoda, prerada i konzerviranje mekušaca, proizvodnja boja i lakova, proizvodnja veštačkih đubriva i azotnih jedinjenja, prerada i promet nafte i derivata nafte, trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima, proizvodnja plastičnih masa u primarnim oblicima, trgovina na veliko đubrivima i hemijskim proizvodima za poljoprivredu itd.

„SEVESO operater“ je svako fizičko ili pravno lice koje, u skladu sa propisima, upravlja postrojenjem, odnosno kompleksom ili ga kontroliše ili je ovlašćen za donošenje ekonomskih odluka u oblasti tehničkog funkcionisanja postrojenja, i kao takav ima zakonom propisane obaveze prema nadležnim institucijama u smislu zaštite životne sredine, kao i pripremljene aktivnosti i mere za okolne oblasti za ublažavanje posledica eventualno nastalog rizika.

SEVESO Direktive obavezuje Države članice EU da obezbede da operateri imaju ustanovljenu politiku za sprečavanje velikih udesa. Oni moraju redovno da informišu javnost koja može biti pogođena udesom, pripremom Izveštaja o bezbednosti, Sistema za upravljanje bezbednošću i Plana reagovanja u slučaju opasnosti. Države članice EU su u obavezi da obezbede da su Planovi za reagovanje u slučaju opasnosti pripremljeni za okolne oblasti i da su planirane mere za ublažavanje.

SEVESO Direktiva I je nastala nakon velikog Seveso udesa, koji se dogodio 1976. godine u Italiji u hemijskoj fabrici pesticida i herbicida. Ovom Direktivom se definišu propisi i dokumenata, kojima se reguliše postupanje vezano za opasnosti ozbiljnih udesa izvesnih industrijskih aktivnosti.

SEVESO Direktiva II je doneta 1996. godine, kao posebna Direktiva 96/82/EC o kontroli opasnosti velikih udesa, koji uključuju opasne supstance. Direktiva II je u potpunosti zamenila prvobitnu SEVESO Direktivu I od 1999. godine odredbe ove direktive su postale obavezne za industriju i javne vlasti država članica EU.

SEVESO Direktiva III omogućava bolji pristup građana informacijama o rizicima koji nastaju od aktivnosti susednih kompanija, o ponašanju u slučaju udesa i o efikasnijim pravilima u vezi učešća javnosti.

Odredbe SEVESO II Direktive su kod nas znatno transponovane u srpski zakon o zaštiti životne sredine. Odredbe SEVESO III Direktive tek treba da budu razmatrane.

Početkom avgusta 2010. godine Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja objavilo Uputstvo za određivanje vrste dokumenata koje izrađuje operater SEVESO postrojenja. Cilj ovog Uputstva je da pomogne operaterima, koji upravljaju opasnim materijama, kako da odrede da li i kojoj grupi postrojenja, odnosno kompleksa, pripadaju, kao i da odrede vrste dokumenata koje imaju obavezu da izrade.

SEVESO postrojenja

SEVESO postrojenje, odnosno postrojenje u kojem se obavljaju aktivnosti u kojima je prisutna ili može biti prisutna opasna materija u jednakim ili većim količinama od propisanih, jeste tehnička jedinica unutar kompleksa gde se opasne materije proizvode, koriste, skladište ili se njima rukuje. Postrojenje uključuje svu opremu, zgrade, cevovode, mašine, alate, interne koloseke i depoe, dokove, istovarna pristaništa za postrojenja, pristaništa, skladišta ili slične građevine, na vodi ili kopnu, a koje su nužne za funkcionisanje postrojenja.

Delatnosti, koje su obuhvaćene u definisanju SEVESO postrojenja obuhvataju sledeće: prerada vode, proizvodnja i snabdevanje parom i toplom vodom, trgovina na malo motornim gorivima, vađenje sirove nafte, proizvodnja termoelektrične energije, proizvodnja ostalih organskih hemikalija, trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, elektroprivreda, uzgoj živine, proizvodnja sladoleda, proizvodnja mlečnih proizvoda, prerada i konzerviranje mekušaca, proizvodnja boja i lakova, proizvodnja veštačkih đubriva i azotnih jedinjenja, prerada i promet nafte i derivata nafte, trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima, proizvodnja plastičnih masa u primarnim oblicima, trgovina na veliko đubrivima i hemijskim proizvodima za poljoprivredu itd.

„SEVESO operater“ je svako fizičko ili pravno lice koje, u skladu sa propisima, upravlja postrojenjem, odnosno kompleksom ili ga kontroliše ili je ovlašćen za donošenje ekonomskih odluka u oblasti tehničkog funkcionisanja postrojenja, i kao takav ima zakonom propisane obaveze prema nadležnim institucijama u smislu zaštite životne sredine, kao i pripremljene aktivnosti i mere za okolne oblasti za ublažavanje posledica eventualno nastalog rizika.

SEVESO Direktive

SEVESO Direktive obavezuje Države članice EU da obezbede da operateri imaju ustanovljenu politiku za sprečavanje velikih udesa. Oni moraju redovno da informišu javnost koja može biti pogođena udesom, pripremom Izveštaja o bezbednosti, Sistema za upravljanje bezbednošću i Plana reagovanja u slučaju opasnosti. Države članice EU su u obavezi da obezbede da su Planovi za reagovanje u slučaju opasnosti pripremljeni za okolne oblasti i da su planirane mere za ublažavanje.

SEVESO Direktiva I je nastala nakon velikog Seveso udesa, koji se dogodio 1976. godine u Italiji u hemijskoj fabrici pesticida i herbicida. Ovom Direktivom se definišu propisi i dokumenata, kojima se reguliše postupanje vezano za opasnosti ozbiljnih udesa izvesnih industrijskih aktivnosti.

SEVESO Direktiva II je doneta 1996. godine, kao posebna Direktiva 96/82/EC o kontroli opasnosti velikih udesa, koji uključuju opasne supstance. Direktiva II je u potpunosti zamenila prvobitnu SEVESO Direktivu I od 1999. godine odredbe ove direktive su postale obavezne za industriju i javne vlasti država članica EU.

SEVESO Direktiva III omogućava bolji pristup građana informacijama o rizicima koji nastaju od aktivnosti susednih kompanija, o ponašanju u slučaju udesa i o efikasnijim pravilima u vezi učešća javnosti.

SEVESO u Srbiji

Odredbe SEVESO II Direktive su kod nas znatno transponovane u srpski zakon o zaštiti životne sredine. Odredbe SEVESO III Direktive tek treba da budu razmatrane.

Početkom avgusta 2010. godine Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja objavilo Uputstvo za određivanje vrste dokumenata koje izrađuje operater SEVESO postrojenja. Cilj ovog Uputstva je da pomogne operaterima, koji upravljaju opasnim materijama, kako da odrede da li i kojoj grupi postrojenja, odnosno kompleksa, pripadaju, kao i da odrede vrste dokumenata koje imaju obavezu da izrade.

Kako mi to radimo

EURO GREEN se, u vršenju ove usluge, oslanja na Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Sl. Glasnik RS” br. 135/04 i 25/2015) i Pravilniku o sadržini politike prevencije udesa i sadržini i metodologiji izrade Izveštaja o bezbednosti i Plana zaštite od udesa („Službeni glasnik RS“, br. 41/10).

U skladu sa pomenutim propisima, izrađujemo:

  • Izveštaj o bezbednosti,
  • Plan zaštite od udesa,
  • Politiku prevencije udesa,
  • Sva ostala dokumenta u smislu ažuriranja, dopune i obnavljanja postojećih (poštujući rokove i vrste dokumenata predviđene zakonom).

Na osnovu Zakona o zaštiti životne sredine („Sl. glasnik RS“ br. 135/04 i 36/2009, 36/2009-dr.zakon, 72/2009-dr.zakon, 43/2011-odluka US, 14/2016 i 76/18) operater SEVESO postrojenja dužan je da dostavi:

  • obaveštenje, odnosno izradi Politiku prevencije udesa ili Izveštaj o bezbednosti i Plan zaštite od udesa,
  • dokaze da su preduzeli sve moguće mere za sprečavanje i smanjenje mogućnosti većih nesreća,
  • podnesu dokumentaciju koja, ukoliko se pravilno primenjuje, predstavlja sveobuhvatan sistem sprečavanja većih nesreća.

Klase opasnosti supstanci i smeša određuju se u skladu sa Pravilnikom o listi opasnih materija i njihovim količinama i kriterijumima za određivanje vrste dokumenata koje izrađuje operater SEVESO postrojenja, odnosno kompleksa („Službeni glasnik RS“, br. 41/10, 51/15 i 50/18).

Kontaktirajte nas!

Za sve SEVESO operatere, nudimo kompletnu uslugu iz oblasti planiranja upravljanja SEVESO kompleksa, prevencije udesa, planova i mera smanjenja rizika i izveštavanje nadležnih institucija.