Procena uticaja na životnu sredinu

originalPostupak procene uticaja vodi se prema Zakonu o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/04 i 36/09). U smislu ovog Zakona EURO GREEN izrađuje zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja, odnosno Studiju o proceni uticaja projekta na životnu sredinu na osnovu Rešenja o obimu i sadržaju Studije izdatog od strane nadležnog organa (grad, opština, APV, RS).

Za izradu planske dokumentacije za projekte u radnim zonama (Urbanistički projekti), a prema Zakonu o strateškoj proceni uticaja („Sl. glasnik RS“, broj 135/04 i 88/10), stručni tim naše firme izrađuje Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu.

Prema Zakonu o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/04 i 36/09) jasno su određeni sledeći pojmovi: procena uticaja na životu sredinu, studija o proceni uticaja na životnu sredinu, predmet procene uticaja.

Procena uticaja na životnu sredinu se, shodno pomenutom Zakonu, definiše kao preventivna mera zaštite životne sredine zasnovana na izradi studija i sprovođenju konsultacija uz učešće javnosti i analizi alternativnih mera. Cilj je prikupljanje podataka i predviđanje štetnih uticaji određenih projekata na život i zdravlje ljudi, floru i faunu, zemljište, vodu, vazduh, klimu i pejzaž, materijalna i kulturna dobra i uzajamno delovanje ovih činilaca. Takođe je važno utvrditi i predložiti u proceni mere kojima se štetni uticaji mogu sprečiti, smanjiti ili otkloniti imajući u vidu izvodljivost tih projekata.

Studija o proceni uticaja na životnu sredinu je dokument kojim se analizira i ocenjuje kvalitet činilaca životne sredine i njihova osetljivost na određenom prostoru i međusobni uticaji postojećih i planiranih aktivnosti. Studijom se predviđaju neposredni i posredni štetni uticaji projekta na činioce životne sredine, kao i mere i uslovi za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje štetnih uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Predmeti procene uticaja na životnu sredinu, u skladu sa Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu, su:

  • projekti koji se planiraju i izvode, promene tehnologije, rekonstrukcije, proširenje kapaciteta, prestanak rada i uklanjanje projekata koji mogu imati značajan uticaj na životnu sredinu;
  • projekti koji su realizovani bez izrade studije o proceni uticaja, a nemaju odobrenje za izgradnju ili se koriste bez upotrebne dozvole tzv. procena uticaja zatečenog stanja;
  • projekti iz oblasti industrije, rudarstva, energetike, saobraćaja, turizma, poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede, upravljanja otpadom i komunalnih delatnosti;
  • projekti koji se planiraju na zaštićenom prirodnom dobru i u zaštićenoj okolini nepokretnog kulturnog dobra.
Procena uticaja

Procena uticaja na životnu sredinu se, shodno pomenutom Zakonu, definiše kao preventivna mera zaštite životne sredine zasnovana na izradi studija i sprovođenju konsultacija uz učešće javnosti i analizi alternativnih mera. Cilj je prikupljanje podataka i predviđanje štetnih uticaji određenih projekata na život i zdravlje ljudi, floru i faunu, zemljište, vodu, vazduh, klimu i pejzaž, materijalna i kulturna dobra i uzajamno delovanje ovih činilaca. Takođe je važno utvrditi i predložiti u proceni mere kojima se štetni uticaji mogu sprečiti, smanjiti ili otkloniti imajući u vidu izvodljivost tih projekata.

Studija o proceni uticaja

Studija o proceni uticaja na životnu sredinu je dokument kojim se analizira i ocenjuje kvalitet činilaca životne sredine i njihova osetljivost na određenom prostoru i međusobni uticaji postojećih i planiranih aktivnosti. Studijom se predviđaju neposredni i posredni štetni uticaji projekta na činioce životne sredine, kao i mere i uslovi za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje štetnih uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Predmet procene uticaja

Predmeti procene uticaja na životnu sredinu, u skladu sa Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu, su:

  • projekti koji se planiraju i izvode, promene tehnologije, rekonstrukcije, proširenje kapaciteta, prestanak rada i uklanjanje projekata koji mogu imati značajan uticaj na životnu sredinu;
  • projekti koji su realizovani bez izrade studije o proceni uticaja, a nemaju odobrenje za izgradnju ili se koriste bez upotrebne dozvole tzv. procena uticaja zatečenog stanja;
  • projekti iz oblasti industrije, rudarstva, energetike, saobraćaja, turizma, poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede, upravljanja otpadom i komunalnih delatnosti;
  • projekti koji se planiraju na zaštićenom prirodnom dobru i u zaštićenoj okolini nepokretnog kulturnog dobra.

Kako mi to radimo

EURO GREEN se, u vršenju ove usluge, oslanja Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/04 i 36/09) i Zakon o strateškoj proceni uticaja („Sl. glasnik RS“, broj 135/04 i 88/10). U skladu sa pomenutim propisima, izrađujemo Studiju o proceni uticaja projekta na životnu sredinu. Studiju izrađujemo na osnovu Rešenja o obimu i sadržaju Studije izdatog od strane nadležnog organa: grad, opština, APV, RS.

Kontaktirajte nas!

Ukoliko vam je potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu, javite se za detaljne informacije.