Prevod stručne literature i tehničke dokumentacije

b7Naš tim prevodioca nudi usluge prevođenja sa engleskog na srpski jezik i sa srpskog na engleski jezik. Nudimo stručno, kvalitetno i dogovorenom roku preveden tekst sa lekturom, koja je uračunata u cenu prevoda. Prevodimo tekstove različitih dužina, stilova i tema kako za domaće, tako i inostrane kompanije, državne i nevladine institucije i pojedince. Nakon izrade, svaki prevod se kontroliše što se tiče stila, fraza, idioma i ostalih finesa da bi se dobio prevod maksimalnog kvaliteta i zahtevanog stručnog sadržaja.

Pored prevodilaca, obezbedilo smo i usluge sudskih tumača. Usluga overe sudskog tumača podrazumeva prevod i overu prevedenog dokumenta pečatom stalnog sudskog tumača. Sudski tumač je osoba koja izdaje overeni prevod dokumenta i garantuje da je taj prevod istovetan sa originalom, te je potrebno za taku vrstu prevoda doneti original dokumenta na uvid.

Predmet prevođenja

Stručna literatura, koja je predmet prevođenja, zahteva posebnu pažnju, zbog specifičnih termina karakterističnih za oblast prevođenja. Naš tim, iz tog razloga, posebnu pažnju posvećuje prevodu ovakvih dokumenata, kako bi ona zadržala svoje izvorno, ali i stručno značenje, bilo da je prevod na engleski ili srpski jezik.

Prevodimo stručne tekstove iz oblasti:

 • ekologije,
 • građevinarstva,
 • ekonomije,
 • prava,
 • informacionih tehnologija,
 • elektronike,
 • mašinstva,
 • ostale stručne oblasti na vaš zahtev.

Tehnička dokumentacija podrazumeva sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje, kao i na proces izgradnje objekata ili drugih struktura. U tom smislu se tehničkom dokumentacijom smatraju sledeća dokumenta:

 • inženjerska specifikacija sistema,
 • specifikacije tehničkih karakteristika sistema, standardi i norme vezane za taj sistem, kao i prateći crteži, tabele i dijagrami na kojima se prikazuju tehnički detalji o funkcionisanja sistema,
 • razna uputstvo za upotrebu ili održavanje, kao i uputstva za popravku sistema,
 • razni priručnici za obuku,
 • opšta dokumentacija, koja obuhvata: podaci o nazivu i lokaciji objekta tj. projekta koji je predmet tehničke dokumentacije, podatke o investitoru i o preduzeću ili licu koje je izradilo tehničku dokumentaciju, kao i sve vrste izvoda i rešenja vezanih za projekat,
 • sve vrste licenci i certifikata,
 • tekstualnu, grafičku i numeričku dokumentaciju,
 • studije i elaborate.

Ostala dokumentacija koju prevodimo se odnosi na najčešća dokumenta za koja se radi overa sudskog tumača. Za prevod ovih dokumenta sa overom neophodno je dostaviti original na uvid.

Dokumentacija koja se svrstava u ovu grupu najčešće obuhvata sledeće:

 • ugovori o saradnji i kupoprodajni ugovori,
 • izvodi iz Agencije za privredne registre,
 • dokumentacija za vize i izvodi,
 • razna uverenja (suda, policije, fakulteta, škola, firmi itd.),
 • razne potvrde, izjave, odluke, rešenja, sertifikati, svedočanstva, diplome,
 • sve vrste bilansa stanja, finansijskih izveštaja i analiza,
 • tenderska dokumentacija,
 • ostalo.
Stručna literatura

Stručna literatura, koja je predmet prevođenja, zahteva posebnu pažnju, zbog specifičnih termina karakterističnih za oblast prevođenja. Naš tim, iz tog razloga, posebnu pažnju posvećuje prevodu ovakvih dokumenata, kako bi ona zadržala svoje izvorno, ali i stručno značenje, bilo da je prevod na engleski ili srpski jezik.

Prevodimo stručne tekstove iz oblasti:

 • ekologije,
 • građevinarstva,
 • ekonomije,
 • prava,
 • informacionih tehnologija,
 • elektronike,
 • mašinstva,
 • ostale stručne oblasti na vaš zahtev.
Tehnička dokumentacija

Tehnička dokumentacija podrazumeva sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje, kao i na proces izgradnje objekata ili drugih struktura. U tom smislu se tehničkom dokumentacijom smatraju sledeća dokumenta:

 • inženjerska specifikacija sistema,
 • specifikacije tehničkih karakteristika sistema, standardi i norme vezane za taj sistem, kao i prateći crteži, tabele i dijagrami na kojima se prikazuju tehnički detalji o funkcionisanja sistema,
 • razna uputstvo za upotrebu ili održavanje, kao i uputstva za popravku sistema,
 • razni priručnici za obuku,
 • opšta dokumentacija, koja obuhvata: podaci o nazivu i lokaciji objekta tj. projekta koji je predmet tehničke dokumentacije, podatke o investitoru i o preduzeću ili licu koje je izradilo tehničku dokumentaciju, kao i sve vrste izvoda i rešenja vezanih za projekat,
 • sve vrste licenci i certifikata,
 • tekstualnu, grafičku i numeričku dokumentaciju,
 • studije i elaborate.
Ostalo

Ostala dokumentacija koju prevodimo se odnosi na najčešća dokumenta za koja se radi overa sudskog tumača. Za prevod ovih dokumenta sa overom neophodno je dostaviti original na uvid.

Dokumentacija koja se svrstava u ovu grupu najčešće obuhvata sledeće:

 • ugovori o saradnji i kupoprodajni ugovori,
 • izvodi iz Agencije za privredne registre,
 • dokumentacija za vize i izvodi,
 • razna uverenja (suda, policije, fakulteta, škola, firmi itd.),
 • razne potvrde, izjave, odluke, rešenja, sertifikati, svedočanstva, diplome,
 • sve vrste bilansa stanja, finansijskih izveštaja i analiza,
 • tenderska dokumentacija,
 • ostalo.

Kako mi to radimo

Ukoliko želite da koristite prevodilačke usluge EURO GREEN-a, možete nas kontaktirati i raspitati se o detaljnijim uslovima. Poslaćemo Vam našu ponudu zajedno sa procenjenim rokom za izradu prevoda. Prevod možete dobiti u elektronskom obliku ili kao štampanu verziju. Za sve prevode koje radi naš stručni tim, poverljivost je zagarantovana.

Kontaktirajte nas!

Bez obzira na vrstu delatnosti kojom se bavite, naš stručni tim će vam pružiti prevod sudskog tumača bilo kog dokumenta koji vam je neophodan.