Lokalni registar izvora zagađivanja

6b5de2b05732c557c3b488ade2098230Na osnovu Zakona o zaštiti životne sredine („Sl. glasnik RS” br. 135/04, 36/09, 36/09 – dr. zakon i 72/09 – dr. zakon), donet je Pravilnik o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka („Sl. glasnik RS”, br. 91 od 3. decembra 2010.). Ovim pravilnikom propisuje se metodologija za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologija za vrste, načine i rokove dostavljanja podataka. Nacionalni registar izvora zagađivanja vodi Agencija za zaštitu životne sredine u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine („Sl. glasnik RS“ br. 135/04 i 36/2009, 36/2009-dr.zakon, 72/2009-dr.zakon, 43/2011-odluka US, 14/2016 i 76/18), dok Lokalni registar izvora zagađivanja vodi nadležni organ jedinice lokalne samouprave, u skladu sa Zakonom.

Nacionalni i Lokalni registri izvora zagađivanja sadrže sistematizovane podatke o izvorima zagađivanja, vrstama, količinama, načinu i mestu ispuštanja zagađujućih materija u vazduh, vode i zemlјište, kao i o količinama, vrsti, sastavu i načinu tretmana i odlaganja otpada. Svrha donošenja ovog Pravilnika je uspostavlјanje jedinstvenog registra o ispuštanju, prenosu i odlaganju zagađujućih materija i otpada u životnu sredinu iz pojedinačnih izvora.

Nacionalni i Lokalni registar sadrži podatke koje dostavljaju privredna društva i druga pravna lica i preduzetnici, koja predstavljaju izvore zagađivanja različitih delatnosti o zagađujućim materijama koje se emituju u životnu sredinu (u vazduh i vode u zavisnosti od delatnosti). Podaci se dostavljaju za Nacionalni registar Agenciji za zaštitu životne sredine, a za Lokalni registar, nadležnom organu jedinice lokalne samouprave.

Pojmovi vezani za Lokalni registar izvora zagađivanja

Pravna lica i preduzetnici čije aktivnosti dovode do zagađivanja životne sredine u smislu emisija zagađujućih materija u vazduh, vode i tlo, kao i generisanja otpada i imaju kapacitete veće od definisanih, u obavezi su da postupaju u skladu sa Pravilnikom o metodologiji za izradu Nacionalnog i Lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikuplјanja podataka.

Zakonom o zaštiti životne sredine i Pravilnikom o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, definisane su delatnosti čiji nosioci su u obavezi da dostavljaju propisane podatke Lokalnom registru izvora zagađivanja.

Vrste delatnosti obuhvaćene pomenutim zakonskim regulativama su:

 • energetski sektor,
 • proizvodnja i prerada metala,
 • mineralna industrija,
 • hemijska industrija,
 • upravljanje vodama i otpadnim vodama,
 • proizvodnja papira i proizvoda od drveta i prerada,
 • intenzivna proizvodnja stoke i ribarstvo,
 • životinjski i biljni proizvodi iz prehrambenog sektora,
 • ostale delatnosti (postrojenja za prethodnu obradu, postrojenja za štavljenje kože, postrojenja za proizvodnju teško sagorivog uglja, postrojenja za gradnju i farbanje ili skidanje boje sa brodova).

Za potrebe izveštavanja o otpadu dostavljaju se podaci o količinama i karakteristikama neopasnog i opasnog otpada koji se proizvodi u postrojenjima definisanih delatnosti.

Podaci o količinama emitovanih zagađujućih materija koji se dostavljaju za registre mogu biti dobijeni merenjem, proračunom ili inženjerskom procenom. Merenja, odnosno matematički metodi i inženjerska procena moraju biti u skladu sa relevantnim nacionalnim, evropskim i međunarodnim uputstvima i standardima.

Ko dostavlja podatke

Pravna lica i preduzetnici čije aktivnosti dovode do zagađivanja životne sredine u smislu emisija zagađujućih materija u vazduh, vode i tlo, kao i generisanja otpada i imaju kapacitete veće od definisanih, u obavezi su da postupaju u skladu sa Pravilnikom o metodologiji za izradu Nacionalnog i Lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikuplјanja podataka.

Delatnosti obuhvaćene zakonom

Zakonom o zaštiti životne sredine i Pravilnikom o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, definisane su delatnosti čiji nosioci su u obavezi da dostavljaju propisane podatke Lokalnom registru izvora zagađivanja.

Vrste delatnosti obuhvaćene pomenutim zakonskim regulativama su:

 • energetski sektor,
 • proizvodnja i prerada metala,
 • mineralna industrija,
 • hemijska industrija,
 • upravljanje vodama i otpadnim vodama,
 • proizvodnja papira i proizvoda od drveta i prerada,
 • intenzivna proizvodnja stoke i ribarstvo,
 • životinjski i biljni proizvodi iz prehrambenog sektora,
 • ostale delatnosti (postrojenja za prethodnu obradu, postrojenja za štavljenje kože, postrojenja za proizvodnju teško sagorivog uglja, postrojenja za gradnju i farbanje ili skidanje boje sa brodova).
Dobijanje podataka za Registar

Za potrebe izveštavanja o otpadu dostavljaju se podaci o količinama i karakteristikama neopasnog i opasnog otpada koji se proizvodi u postrojenjima definisanih delatnosti.

Podaci o količinama emitovanih zagađujućih materija koji se dostavljaju za registre mogu biti dobijeni merenjem, proračunom ili inženjerskom procenom. Merenja, odnosno matematički metodi i inženjerska procena moraju biti u skladu sa relevantnim nacionalnim, evropskim i međunarodnim uputstvima i standardima.

Kako mi to radimo

Podatke za Lokalni registar izvora zagađivanja dostavljaju privredna društva i druga pravna lica i preduzetnici koja ispunjavaju uslove o minimalnim graničnim vrednostima kapaciteta u odgovarajućim privrednim delatnostima, u skladu sa Pravilnikom o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologijom za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka („Sl. glasnik RS” br. 91/2010 i 10/2013).

Oslanjajući se na pomenute Zakone, EURO GREEN vam pruža sledeće usluge za potrebe Lokalnog registra:

 • prikupljanje podataka o zagađujućim materijama koje se emituju u životnu sredinu, a koje su date u spisku zagađujućih materija,
 • prikupljanje opštih podataka o izvoru zagađivanja, zagađujućim materijama koje se emituju u vazduh, vodu, kao i
 • prikupljanje podataka o količinama i karakteristikama neopasnog i opasnog otpada koji se generiše prilikom obavljanja predmetne delatnosti.

Svi podaci se obrađuju po zadatoj metodologiji i dostavljaju u propisanoj formi Lokalnom registru izvora zagađivanja.

Kontaktirajte nas!

Ako ste u obavezi da dostavite propisanu dokumentaciju Lokalnom registru izvora zagađivanja, EURO GREEN vam nudi kompletnu uslugu iz te oblasti.