Izveštaji o bezbednosti

izvestaj-o-bezbednosti-za-postIzveštaj o bezbednosti se radi na osnovu sledećih zakonskih akata: Pravilnik o sadržini politike prevencije udesa i sadržini i metodologiji izrade Izveštaja o bezbednosti i Plana zaštite od udesa („Službeni glasnik RS“, br. 41/10); danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o metodologiji za procenu opasnosti od hemijskog udesa i od zagađivanja životne sredine, merama pripreme i merama za otklanjanje posledica („Sl. glasnik RS”, broj 60/94); Pravilnik o listi opasnih materija i njihovim količinama i kriterijumima za određivanje vrste dokumenta koje izrađuje operater SEVESO postrojenja, odnosno kompleksa („Službeni glasnik RS“, br. 41/10, 51/15 i 50/18). Kriterijumi za izradu dokumenata Politika prevencije udesa ili Izveštaj o bezbednosti (ali i Plan zaštite od udesa) se određuju u skladu sa Listom opasnih materija i njihovih graničnih količina i Listom klasa opasnosti i graničnih količina opasnih materija, koje su sastavni deo Pravilnika.

Izveštaj o bezbednosti (ili Politika prevencije udesa) je dokument koji sastavlja tj. izrađuje operater SEVESO postrojenja, odnosno kompleksa u kom se obavljaju aktivnosti u kojima je prisutna ili može biti prisutna jedna ili više: opasnih materija u količinama jednakim ili većim od navedenih količina ili opasnih materija klasifikovanih u neku od klasa opasnosti u količinama jednakim ili većim od količina navedenih u Pravilniku. Takođe, ovaj dokument može da izrađuje i operater koji obavlja aktivnosti u kojima je prisutna ili može biti prisutna jedna ili više opasnih materija u količinama manjim od količina propisanih u Pravilnika, ukoliko proceni da je zbog lokacije, prirode opasnih materija i opasnih aktivnosti povećana verovatnoća nastanka udesa i mogućih posledica.

Kriterijumi za izradu dokumenata Politika prevencije udesa ili Izveštaj o bezbednosti određuju se na osnovu količina datih:

 • Listom opasnih materija i njihovih graničnih količina i
 • Listom klasa opasnosti i graničnih količina opasnih materija.

Obaveza izrade propisanih dokumenata zavisi od toga da li operater pripada grupi SEVESO postrojenja nižeg reda (izrađuje u tom slučaju samo Izveštaj o bezbednosti) ili višeg reda (izrađuje i Izveštaj o bezbednosti i Plan zaštite od udesa). Kada se kaže da operater pripada grupi SEVESO postrojenja nižeg reda, to znači da on na svojoj lokaciji ima jednu ili više opasnih materija u količinama većim ili jednakim od navedenih količina, a manje od količine navedene za postrojenja višeg reda.

O Izveštaju o bezbednosti

Izveštaj o bezbednosti sadrži:

 1. uvod, sa polaznim osnovama za izradu Izveštaja o bezbednosti,
 2. izjavu o ciljevima i principima delovanja operatera postrojenja radi upravljanja rizikom od hemijskog udesa,
 3. informacije o sistemu upravljanja bezbednošću,
 4. opis SEVESO postrojenja, odnosno kompleksa i njegove okoline, koji obuhvata:
  – opis lokacije sa kartografskim prikazom,
  – opis postrojenja i opis tehnološkog procesa sa aspekta hemijskog udesa,
  – popis opasnih materija u skladu sa Pravilnikom o listi opasnih materija i njihovim količinama i mestom u procesu,
  – osobine opasnih materija,
  – osobine opasnih materija koje nastaju u udesu,
 5. identifikaciju opasnosti,
 6. prikaz mogućeg razvoja događaja – scenario,
 7. analizu posledica od hemijskog udesa sa procenom rizika (na osnovu procene verovatnoće nastanka udesa i procene mogućih posledica po život i zdravlje ljudi i životnu sredinu),
 8. mere prevencije.

Metodologija izrade Izveštaja o bezbednosti sadrži postupke i metode identifikacije opasnosti, analize posledica i procene rizika od hemijskog udesa u SEVESO postrojenju, odnosno kompleksu.

Izveštaj o bezbednosti i Plan zaštite od udesa izrađuje multidisciplinarni stručni tim, koji rešenjem imenuje operater postrojenja. Multidisciplinarni stručni tim treba da bude sastavljen od stručnih lica, koja poseduju dokaz o kvalifikaciji za oblasti koje su predmet izrade studija i analiza. Operater postrojenja imenuje rukovodioca stručnog tima.

Metodologija izrade Izveštaja o bezbednosti podrazumeva da budu obuhvaćeni sledeći delovi, odnosno podaci: uvod, izjava o ciljevima i principima delovanja operatera postrojenja radi upravljanja rizikom od hemijskog udesa, informacije o sistemu upravljanja bezbednošću, opis seveso postrojenja navedene osobine opasnih materija, definisane osobine opasnih materija koje nastaju u udesu, ako i analiza posledica od hemijskog udesa po zdravlje ljudi, okolinu i životnu sredinu.

Jednom urađen Izveštaj o bezbednosti periodično se pregleda i po potrebi ažurira:

 1. najmanje svakih pet godina ili
 2. samoinicijativno ili na zahtev ministarstva nadležnog za poslove životne sredine zbog novih činjenica do kojih se došlo na osnovu analize drugih hemijskih udesa ili izbegnutih udesa. Jedna od obaveza operatera je i da u slučaju promene prirode ili količine opasne materije ili usled modifikacije procesa rada i drugih promena, koje su od značaja sa aspekta nastanka hemijskog udesa, ministarstvu nadležnom za poslove životne sredine, dostavi izmenjen Izveštaj o bezbednosti i Plan zaštite od udesa.

Ukoliko se izmene odnose na modifikaciju postrojenja ili skladišta, operater mora izvršiti napred navedene izmene pre sprovođenja tih modifikacija.

Sadržaj

Izveštaj o bezbednosti sadrži:

 1. uvod, sa polaznim osnovama za izradu Izveštaja o bezbednosti,
 2. izjavu o ciljevima i principima delovanja operatera postrojenja radi upravljanja rizikom od hemijskog udesa,
 3. informacije o sistemu upravljanja bezbednošću,
 4. opis SEVESO postrojenja, odnosno kompleksa i njegove okoline, koji obuhvata:
  – opis lokacije sa kartografskim prikazom,
  – opis postrojenja i opis tehnološkog procesa sa aspekta hemijskog udesa,
  – popis opasnih materija u skladu sa Pravilnikom o listi opasnih materija i njihovim količinama i mestom u procesu,
  – osobine opasnih materija,
  – osobine opasnih materija koje nastaju u udesu,
 5. identifikaciju opasnosti,
 6. prikaz mogućeg razvoja događaja – scenario,
 7. analizu posledica od hemijskog udesa sa procenom rizika (na osnovu procene verovatnoće nastanka udesa i procene mogućih posledica po život i zdravlje ljudi i životnu sredinu),
 8. mere prevencije.
Metodologija izrade

Metodologija izrade Izveštaja o bezbednosti sadrži postupke i metode identifikacije opasnosti, analize posledica i procene rizika od hemijskog udesa u SEVESO postrojenju, odnosno kompleksu.

Izveštaj o bezbednosti i Plan zaštite od udesa izrađuje multidisciplinarni stručni tim, koji rešenjem imenuje operater postrojenja. Multidisciplinarni stručni tim treba da bude sastavljen od stručnih lica, koja poseduju dokaz o kvalifikaciji za oblasti koje su predmet izrade studija i analiza. Operater postrojenja imenuje rukovodioca stručnog tima.

Metodologija izrade Izveštaja o bezbednosti podrazumeva da budu obuhvaćeni sledeći delovi, odnosno podaci: uvod, izjava o ciljevima i principima delovanja operatera postrojenja radi upravljanja rizikom od hemijskog udesa, informacije o sistemu upravljanja bezbednošću, opis seveso postrojenja navedene osobine opasnih materija, definisane osobine opasnih materija koje nastaju u udesu, ako i analiza posledica od hemijskog udesa po zdravlje ljudi, okolinu i životnu sredinu.

Ažuriranje

Jednom urađen Izveštaj o bezbednosti periodično se pregleda i po potrebi ažurira:

 1. najmanje svakih pet godina ili
 2. samoinicijativno ili na zahtev ministarstva nadležnog za poslove životne sredine zbog novih činjenica do kojih se došlo na osnovu analize drugih hemijskih udesa ili izbegnutih udesa. Jedna od obaveza operatera je i da u slučaju promene prirode ili količine opasne materije ili usled modifikacije procesa rada i drugih promena, koje su od značaja sa aspekta nastanka hemijskog udesa, ministarstvu nadležnom za poslove životne sredine, dostavi izmenjen Izveštaj o bezbednosti i Plan zaštite od udesa.

Ukoliko se izmene odnose na modifikaciju postrojenja ili skladišta, operater mora izvršiti napred navedene izmene pre sprovođenja tih modifikacija.

Kako mi to radimo

U pružanju ove usluge, EURO GREEN se oslanja na odredbe više zakona, kojima je regulisana izrada Izveštaja o bezbednosti.

Politiku prevencije udesa, je u obavezi da izradi operater najkasnije šest meseci po dostavljanju Obaveštenja, kao i da izradi Izveštaj o bezbednosti i Plan zaštite od udesa: za postojeće SEVESO postrojenju, odnosno kompleks i o trajnom prestanku rada SEVESO postrojenja, odnosno kompleksa („Sl. glasnik RS”, br. 41/2010), Pravilnik o sadržini Politike prevencije udesa i sadržini i metodologiji izrade Izveštaja o bezbednosti i Plana zaštite od udesa („Službeni glasnik RS“, br. 41/10) i Pravilnik o listi opasnih materija i njihovim količinama i kriterijumima za određivanje vrste dokumenta koje izrađuje operater SEVESO postrojenja, odnosno kompleksa („Službeni glasnik RS“, br. 41/10, 51/15 i 50/18). 8 Član 3. stav 1, tačka 24. Zakona o zaštiti životne sredine („Sl. glasnik RS“ br. 135/04 i 36/2009, 36/2009-dr.zakon, 72/2009-dr.zakon, 43/2011-odluka US, 14/2016 i 76/18).

Rokovi za izradu pomenute dokumentacije su:

 • za novo SEVESO postrojenje, odnosno kompleks, najmanje 3 meseca pre početka rada;
 • za postojeće SEVESO postrojenje, odnosno kompleks, najkasnije u roku od 18 meseci od dana stupanja na snagu zakona;
 • za postojeće SEVESO postrojenje, odnosno kompleks čije su aktivnosti bile takve da su opasne materije bile prisutne u količinama manjim od propisanih, u slučaju povećanja količina opasnih materija do količina propisanih u članu 58. zakona o zaštiti životne sredine, najkasnije 6 meseci od dana promene.

Poštujući sve navedeno, EURO GREEN ovu uslugu pruža celovito, profesionalno i efikasno.

Kontaktirajte nas!

Ako ste u obavezi da imate izrađen Izveštaj o bezbednosti, EURO GREEN vam nudi kompletnu uslugu iz te oblasti.