Integrisane dozvole

EURO GREEN, Usluge Integrisane dozvole

Integrisana dozvola jeste odluka nadležnog organa doneta u formi rešenja, kojom se odobrava puštanje u rad postrojenja ili nekog njegovog dela, odnosno obavljanje aktivnosti, čiji sastavni deo čini dokumentacija sa utvrđenim uslovima kojima se garantuje da takvo postrojenje ili aktivnost odgovaraju zahtevima predviđenim Zakonom o zaštiti životne sredine i Zakonom o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine. Ona predstavlja integrisan pristup kontroli zagađivanja, koji podrazumeva svođenje na minimum potrošnje sirovina i energije, sprečavanje ili smanjenje emisija u vazduh, vodu i zemljište, upravljanje otpadom i uzimanje u obzir prekograničnog konteksta. Dobijanje integrisane dozvole podrazumeva: sprovođenje konsultacija uz učešće javnosti, analizu alternativnih rešenja, utvrđivanje i predlaganje mera za sprečavanja štetnih uticaja, njihovo sprečavanje, smanjenje ili otklanjanje, kao i predlaganju uslova za primenu standarda najbolje dostupne tehnike (BAT – Best Available Techniques) uz poštovanje IPPC Direktive (International Plant Protection Convention), odnosno zahteva za integrisano sprečavanje i kontrolu zagađenja. Integrisanu dozvolu je neophodno da imaju, kao dozvolu za rad: nova postrojenja (od stupanja na snagu IPPC zakona nijedno novo IPPC postrojenje ne može započeti rad bez integrisane dozvole), postrojenja koja imaju bitne izmene u radu, kao i sva postojeća postrojenja. Sve Integrisane dozvole se upisuju u Registar izdatih dozvola, koji je glavna knjiga u koju se upisuju podaci koji se odnose na izdate dozvole i zbirka isprava na osnovu kojih se podaci upisuju u glavnu knjigu.

Pojmovi vezani za Integrisanu dozvolu

U skladu sa zakonom, operater je svako fizičko ili pravno lice koje, u skladu sa propisima, upravlja postrojenjem ili ga kontroliše ili je ovlašćen za donošenje ekonomskih odluka u oblasti tehničkog funkcionisanja postrojenja i na čije ime se izdaje integrisana dozvola.

Operater je obavezan da:

 • postupa u skladu sa uslovima utvrđenim u dozvoli;
 • dostavlja nadležnim organima rezultate monitoringa;
 • obaveštava nadležne institucije o svakoj promeni u radu, funkcionisanju postrojenja ili o udesu sa mogućim vidljivim uticajima na životnu sredinu ili zdravlje ljudi;
 • dostavlja nadležnim organima godišnji izveštaj o vršenju aktivnosti za koje je dozvola izdata;
 • obaveštava nadležne institucije o planiranoj promeni operatera;
 • izvrši sve mere koje nadležni organ utvrdi posle prestanka važnosti dozvole;
 • vrši konstantni monitoring.

Vrste aktivnosti i postrojenja, za koje se izdaje integrisana dozvola , su klasifikovana u zavisnosti od nivoa zagađivanja i rizika koji te aktivnosti mogu imati po zdravlje ljudi i životnu sredinu, uključujući i druge tehnički srodne aktivnosti koje mogu proizvesti emisije i zagađenje životne sredine. Sektori koji se mogu kvalifikovati za izdavanje integrisane dozvole u Srbiji su: gasifikacija, likvefakcija, prerada nafte, rafinerije mineralnih ulja i gasa, energetika, metalurgija, hemijska industrija, proizvodnja hrane, poljoprivreda.

Dobijanjem Integrisane dozvole, operater je dobio uslove za rad, koji se odnose na niz mera i zahteva koje mora ispunjavati:

 • primenu najboljih dostupnih tehnika ili drugih tehničkih uslova i mera u procesu rada,
 • mere iz studije o proceni uticaja na životnu sredinu ili studije o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu, koje su to granične vrednosti emisija zagađujućih materija utvrđene za njegovo postrojenje,
 • mere zaštite vazduha, vode i zemljišta,
 • mere koje se odnose na upravljanje otpadom, nastalim prilikom rada postrojenja,
 • mere za smanjenje buke i vibracija,
 • mere koje se odnose na efikasno korišćenje energije,
 • zahteve za monitoring emisija (sa specificiranom metodologijom, definisanom učestalošću merenja i pravilima za tumačenje rezultata merenja, utvrđenom obavezom dostavljanja podataka nadležnom organu),
 • mere za sprečavanje udesa i otklanjanje njihovih posledica, smanjenje zagađenja, uključujući i prekogranično zagađenje životne sredine,
 • mere predviđene za početak rada, za trenutno zaustavljanje u slučaju poremećaja u funkcionisanju postrojenja, kao i za prestanak rada postrojenja,
 • preduzimanje mera zaštite životne sredine posle prestanka aktivnosti u cilju izbegavanja rizika od zagađenja i vraćanja lokacije u zadovoljavajuće stanje,
 • način i učestalost izveštavanja i obim podataka sadržanih u izveštaju koji se dostavlja nadležnom organu u skladu sa propisima,
 • rezultate revizije uslova i obaveza utvrđenih dozvolom i druge specifične zahteve.

Direktiva o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađenja ili IPPC Direktiva (International Plant Protection Convention) je direktiva kojom se uspostavljaju osnovni principi za izdavanje dozvola i kontrolu postrojenja na osnovu integrisanog pristupa i primene najboljih dostupnih tehnika (BAT) tj. najefikasnijih tehnika za ostvarivanje visokog stepena zaštite životne sredine, uzimajući u obzir troškove i koristi. IPPC Direktiva je zamenjena Direktivom o industrijskim emisijama (IED) u januaru 2011. godine. . Glavni cilj ove direktive je da se smanje zagađenja koja potiču od različitih industrijskih izvora širom Evropske unije.
IPPC Direktivom se uređuje postupak izdavanja integrisane dozvole za industrijska postrojenja, koja svojom aktivnošću mogu da ugroze zdravlje ljudi i životnu sredinu. Osnovni zahtev Direktive je da se svaka industrijska grana sagleda kao jedna celina, zatim i njen sveobuhvatni uticaj na životnu sredinu (vazduh, voda, zemljište). Uspostavljanjem sistema integrisane dozvole postiže se visok stepen zaštite životne sredine, tako što se propisanim uslovima, koji su sadržani u dozvoli, smanjuju emisije, ostvaruje racionalnija potrošnja prirodnih resursa, propisuju bezbednosne mere kojima se sprečavaju udesi i utvrđuju mere za uspostavljanje prvobitnog stanja po prestanku rada postrojenja.

Osnovni alat za implementaciju IPPC Direktive su referentna dokumenta (BREF) za svaku vrstu industrije, koja daju smernice za odabir najboljih raspoloživih tehnika (BAT – Best Available Techniques).
BAT je najefikasnijih tehnika za ostvarivanje visokog stepena zaštite životne sredine, uzimajući u obzir troškove i koristi. To su najbolje dostupne tehnike – najdelotvornije i najmodernije faze u razvoju aktivnosti i načinu njihovog obavljanja, koje omogućavaju pogodniju primenu određenih tehnika za zadovoljavanje graničnih vrednosti emisija, propisanih u cilju sprečavanja ili ako to nije izvodljivo, u cilju smanjenja emisija i uticaja na životnu sredinu kao celinu.
Vlada Republike Srbije utvrđuje kriterijume za određivanje najboljih dostupnih tehnika, za primenu standarda kvaliteta životne sredine, kao i za određivanje graničnih vrednosti emisija u Integrisanoj dozvoli.

Operater

U skladu sa zakonom, operater je svako fizičko ili pravno lice koje, u skladu sa propisima, upravlja postrojenjem ili ga kontroliše ili je ovlašćen za donošenje ekonomskih odluka u oblasti tehničkog funkcionisanja postrojenja i na čije ime se izdaje integrisana dozvola.

Operater je obavezan da:

 • postupa u skladu sa uslovima utvrđenim u dozvoli;
 • dostavlja nadležnim organima rezultate monitoringa;
 • obaveštava nadležne institucije o svakoj promeni u radu, funkcionisanju postrojenja ili o udesu sa mogućim vidljivim uticajima na životnu sredinu ili zdravlje ljudi;
 • dostavlja nadležnim organima godišnji izveštaj o vršenju aktivnosti za koje je dozvola izdata;
 • obaveštava nadležne institucije o planiranoj promeni operatera;
 • izvrši sve mere koje nadležni organ utvrdi posle prestanka važnosti dozvole;
 • vrši konstantni monitoring.

Vrste aktivnosti i postrojenja, za koje se izdaje integrisana dozvola , su klasifikovana u zavisnosti od nivoa zagađivanja i rizika koji te aktivnosti mogu imati po zdravlje ljudi i životnu sredinu, uključujući i druge tehnički srodne aktivnosti koje mogu proizvesti emisije i zagađenje životne sredine. Sektori koji se mogu kvalifikovati za izdavanje integrisane dozvole u Srbiji su: gasifikacija, likvefakcija, prerada nafte, rafinerije mineralnih ulja i gasa, energetika, metalurgija, hemijska industrija, proizvodnja hrane, poljoprivreda.

Sadržaj Integrisane dozvole

Dobijanjem Integrisane dozvole, operater je dobio uslove za rad, koji se odnose na niz mera i zahteva koje mora ispunjavati:

 • primenu najboljih dostupnih tehnika ili drugih tehničkih uslova i mera u procesu rada,
 • mere iz studije o proceni uticaja na životnu sredinu ili studije o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu, koje su to granične vrednosti emisija zagađujućih materija utvrđene za njegovo postrojenje,
 • mere zaštite vazduha, vode i zemljišta,
 • mere koje se odnose na upravljanje otpadom, nastalim prilikom rada postrojenja,
 • mere za smanjenje buke i vibracija,
 • mere koje se odnose na efikasno korišćenje energije,
 • zahteve za monitoring emisija (sa specificiranom metodologijom, definisanom učestalošću merenja i pravilima za tumačenje rezultata merenja, utvrđenom obavezom dostavljanja podataka nadležnom organu),
 • mere za sprečavanje udesa i otklanjanje njihovih posledica, smanjenje zagađenja, uključujući i prekogranično zagađenje životne sredine,
 • mere predviđene za početak rada, za trenutno zaustavljanje u slučaju poremećaja u funkcionisanju postrojenja, kao i za prestanak rada postrojenja,
 • preduzimanje mera zaštite životne sredine posle prestanka aktivnosti u cilju izbegavanja rizika od zagađenja i vraćanja lokacije u zadovoljavajuće stanje,
 • način i učestalost izveštavanja i obim podataka sadržanih u izveštaju koji se dostavlja nadležnom organu u skladu sa propisima,
 • rezultate revizije uslova i obaveza utvrđenih dozvolom i druge specifične zahteve.
IPPC

Direktiva o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađenja ili IPPC Direktiva (International Plant Protection Convention) je direktiva kojom se uspostavljaju osnovni principi za izdavanje dozvola i kontrolu postrojenja na osnovu integrisanog pristupa i primene najboljih dostupnih tehnika (BAT) tj. najefikasnijih tehnika za ostvarivanje visokog stepena zaštite životne sredine, uzimajući u obzir troškove i koristi. IPPC Direktiva je zamenjena Direktivom o industrijskim emisijama (IED) u januaru 2011. godine. . Glavni cilj ove direktive je da se smanje zagađenja koja potiču od različitih industrijskih izvora širom Evropske unije.
IPPC Direktivom se uređuje postupak izdavanja integrisane dozvole za industrijska postrojenja, koja svojom aktivnošću mogu da ugroze zdravlje ljudi i životnu sredinu. Osnovni zahtev Direktive je da se svaka industrijska grana sagleda kao jedna celina, zatim i njen sveobuhvatni uticaj na životnu sredinu (vazduh, voda, zemljište). Uspostavljanjem sistema integrisane dozvole postiže se visok stepen zaštite životne sredine, tako što se propisanim uslovima, koji su sadržani u dozvoli, smanjuju emisije, ostvaruje racionalnija potrošnja prirodnih resursa, propisuju bezbednosne mere kojima se sprečavaju udesi i utvrđuju mere za uspostavljanje prvobitnog stanja po prestanku rada postrojenja.

BAT

Osnovni alat za implementaciju IPPC Direktive su referentna dokumenta (BREF) za svaku vrstu industrije, koja daju smernice za odabir najboljih raspoloživih tehnika (BAT – Best Available Techniques).
BAT je najefikasnijih tehnika za ostvarivanje visokog stepena zaštite životne sredine, uzimajući u obzir troškove i koristi. To su najbolje dostupne tehnike – najdelotvornije i najmodernije faze u razvoju aktivnosti i načinu njihovog obavljanja, koje omogućavaju pogodniju primenu određenih tehnika za zadovoljavanje graničnih vrednosti emisija, propisanih u cilju sprečavanja ili ako to nije izvodljivo, u cilju smanjenja emisija i uticaja na životnu sredinu kao celinu.
Vlada Republike Srbije utvrđuje kriterijume za određivanje najboljih dostupnih tehnika, za primenu standarda kvaliteta životne sredine, kao i za određivanje graničnih vrednosti emisija u Integrisanoj dozvoli.

Kako mi to radimo

EURO GREEN se, u vršenju ove usluge, oslanja na Zakon o zaštiti životne sredine („Sl. glasnik RS“ br. 135/04 i 36/2009, 36/2009-dr.zakon, 72/2009-dr.zakon, 43/2011-odluka US, 14/2016 i 76/18), kojim su definisane mere i uslovi zaštite životne sredine, kao i na Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Sl. Glasnik RS” br. 135/04 i 25/2015). Jedna od preventivnih mera je Integrisano sprečavanje i kontrola zagađivanja životne sredine. Za rad novih i postojećih postrojenja i aktivnosti koja mogu imati negativne uticaje na zdravlje ljudi i životnu sredinu ili materijalna dobra pribavlja se Integrisana dozvola, kojom se obezbeđuje sprečavanje i kontrola zagađivanja životne sredine. Vrste aktivnosti i postrojenja, uslovi i postupak izdavanja integrisane dozvole, nadzor i druga pitanja od značaja za integrisano sprečavanje i kontrolu zagađivanja životne sredine uređeni su Zakonom o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Sl. Glasnik RS” br. 135/04 i 25/2015).
Usluge koje mi pružamo, vezano za izradu Integrisane dozvole obuhvataju pribavljanje, pripremu, analizu sve neophodne dokumentacije i prateće dokumentacije, kao i 
popunjavanje samog Zahteva za izdavanje Integrisane dozvole.

Obavezna dokumentacija koja se prilaže uz zahtev za izdavanje Integrisane dozvole:

 • procena opasnosti od udesa (Politika prevencije udesa / Izveštaj o bezbednosti i Plan zaštite od udesa),
 • studija o proceni uticaja na životnu sredinu (zatečenog stanja i novih projekata),
 • plan vršenja monitoringa,
 • plan mera za sprečavanje udesa i ograničavanje njihovih posledica,
 • plan upravljanja otpadom,
 • program mera prilagođavanja rada postojećih postrojenja ili aktivnosti uslovima propisanim Zakonom o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Sl. Glasnik RS” br. 135/04 i 25/2015),
 • plan mera za efikasno korišćenje energije,
 • plan mera za zaštitu životne sredine posle prestanka rada i zatvaranja postrojenja.

Obavezni prilozi koji se prilažu uz zahtev za izdavanje Integrisane dozvole:

 • projekat za planirano, odnosno izgrađeno postrojenje,
 • izveštaj o poslednjem tehničkom pregledu,
 • rezultati merenja zagađivanja činilaca životne sredine,
 • vodna dozvola,
 • akt o korišćenju prirodnih resursa,
 • upotrebne dozvole za proizvodne, skladišne i energetske objekte,
 • rešenje o saglasnosti na Izveštaj o bezbednosti i Plan zaštite od udesa ili politiku prevencije udesa (SEVESO II direktiva),
 • rešenje o saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu (zatečenog stanja i novih projekata).

Kontaktirajte nas!

Za sve operatere nudimo kompletnu usluge izrade Zahteva za izdavanje Integrisane dozvole.