Euro Green

Preduzeće za upravljanje sistemima zaštite životne sredine

Euro Green je kompanija posvećena pružanju usluga u oblasti zaštite životne sredine. Naš tim inženjera, konsaltingom i izradom neophodne dokumentacije (zahteva, studija, planova, izveštaja), obezbeđuje sistematičan način upravljanja poslovima zaštite životne sredine Vaše organizacije i vodi Vas do realizacije našeg zajedničkog cilja – zdrava životna sredina.

Industrija

Industrija već dugi niz godina prožima sve aspekte zaštite životne sredine, kao što je: upravljanje rizikom od udesa, upravljanje otpadom, kvalitetom vazduha, kvalitetom voda, upravljanje hemikalijama, bukom, zračenjem jonizujućim i nejonizujućim i zaštitom prirode. Zaštita i unapređenje životnog i poslovnog okruženja, racionalna i ekološki prihvatljiva eksploatacija sirovina, očuvanje neobnovljivih prirodnih resursa, smanjenje zagađenja i ukupnog opterećenja životne sredine prioriteti su u današnjoj industriji.

Transport

Saobraćaj nedvosmisleno negativno utiče na životnu sredinu: zagađuje vazduh, vodu i zemljište, podiže nivo buke u životnoj sredini i sveobuhvatno štetno deluje na okolinu, zdravlje ljudi, kao i na promenu klime. Takođe, u prevozu opasnog tereta prisutan je rizik od udesa čije posledice mogu imati opsežan negativan uticaj na životnu sredinu. Razvojem ekonomije, saobraćajni sektor preuzima ulogu jednog od najvažnijih sektora današnjice, pa samim tim snosi i veliku odgovornost sa aspekta zaštite životne sredine.

Poljoprivreda

Poljoprivreda je u interakciji sa životnom sredinom na više načina. Ona je glavni korisnik zemljišta i snabdevač hranom, te za pravilno i efikasno funkcionisanje poljoprivreda mora da se oslanja na stanje ekosistema. Izazov za politiku današnjeg vremena u sektoru poljoprivrede je da zaštiti životnu sredinu minimiziranjem neželjenih efekata adekvatnim korišćenjem hemijskih sredstava u poljoprivrednoj proizvodnji, čime se sprečava dospevanje veće količine zagađujućih materija u tlo i površinske i podzemne vode.

Energetika

Zaštita životne sredine i održivi razvoj aktuelni su aspekti razvoja u energetici, obuhvatajući: termoenergetski sektor, hidrotehniku, daljinski sistem grejanja, elektrodistribuciju i prenos, naftnu industriju i rudarstvo. Poslednjih godina akcenat je na sve intenzivnijem razvoju obnovljivih izvora energije, zbog njihovog dobijanja iz prirode i svoje neškodljivosti na okolinu. Obnovljive izvore energije (OIE) čine: bioenergija, energija vetra, energija vode, geotermalna energija, energija sunca.

Naši projekti

Iskustvo i stručnost su presudni

Upoznajte se sa nekim od projekata kompanije Euro Green i dozvolite nam da Vam pomognemo u realizaciji Vašeg novog projekta iz oblasti upravljanja sistemima zaštite životne sredine.

Naše usluge

U pružanju usluga vodimo se preciznošću, efikasnošću i visokim nivoom profesionalnosti

Euro Green nudi širok spektar usluga u oblasti procene uticaja na životnu sredinu, upravljanja otpadom, upravljanja hemikalijama i prevencije udesnih situacija. Usko sarađujemo sa nadležnim organima mnogih lokalnih samouprava Autonomne pokrajine Vojvodine i Republike Srbije, kao i sa odgovarajućim inspekcijskim službama zaštite životne sredine.

null

Upravljanje otpadom

Upravljanje otpadom je delatnost od opšteg interesa, koja se vrši tako da se obezbedi najmanji rizik po ugrožavanje života i zdravlja ljudi i životne sredine, i to putem kontrole i mere smanjenja zagađenja.

null

Procena uticaja na životnu sredinu

Postupak procene uticaja vodi se prema Zakonu o proceni uticaja na životnu sredinu.

null

Savetnik za hemikalije

Prema Zakonu o hemikalijama vršimo uslugu Savetnika za hemikalije.

null

Stacionarni izvor zagađivanja

Vršimo uslugu izrade Zahteva koji podnose operateri stacionarnih izvora zagađivanja za koji nije propisana obaveza izdavanja integrisane dozvole, odnosno izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu.

null

Lokalni registar izvora zagađivanja

Vršimo uslugu konsaltinga pri popunjavanju obrazaca podacima o izvorima zagađivanja za Lokalni registar, po Pravilniku o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja.

null

Izveštaji o bezbednosti

Poštujući sve neophodne zakonske regulative, EURO GREEN celovito, profesionalno i efikasno pruža uslugu izrade Izveštaja o bezbednosti.

null

SEVESO postrojenja

SEVESO postrojenje je definisano kao postrojenje u kojem se obavljaju aktivnosti u kojima je prisutna i može biti prisutna opasna materija u jednakim ili većim količinama od propisanih.

null

Integrisane dozvole

U skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine, definisane su mere i uslovi zaštite životne sredine. Jedna od preventivnih mera je Integrisano sprečavanje i kontrola zagađivanja životne sredine.

null

Planovi zaštite od udesa

Svojim klijentima pružamo uslugu sačinjavanja Plana zaštite od udesa, koji izrađujemo u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine i SEVESO postrojenja.

Kontaktirajte nas

Postavite pitanje ili se informišite o projektu koji Vama treba

Adresa

Miroslava Antića 14/7, 21000 Novi Sad, Srbija

Reference

Naši zadovoljni klijenti