Vojput a.d. – asfaltne baze

EURO GREEN, Projekat Studija o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat asfaltne baze VOJPUT AD

Vojput a.d. Subotica je kompanija koja se od svog osnivanja bavi izgradnjom i održavanjem puteva, izgradnjom brana, akumulacionih jezera, ribnjaka, donjeg stroja železničkih pruga i sl. Kako bi se ispunili najstroži kriterijumi građevinske struke i ekološke norme, kvalitet proizvedenog asfalta na svim postrojenjima je neophodno redovno kontrolisati. Tokom samog procesa izgradnje puteva i korišćenja asfaltne baze, kompanija je u obavezi da poštuje zakonske norme vezane za zaštitu životne sredine u smislu zagađenja vazduha, upravljanja otpadom kako tokom izvođenja građevinskih radova, tako i tokom transporta svih sirovina i načina korišćenja prateće mehanizacije.

EURO GREEN je, u skladu sa uslugama koje pruža i potrebama kompanije Vojput a.d. pružio svoju uslugu iz oblasti Procena uticaja na životnu sredinu, izrađujući Studiju o proceni uticaja sa obaveznim merama zaštite životne sredine i programom praćenja uticaja proizvodnje asfalta na životnu sredinu.

Opis projekta

Izrađena Studija o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat asfaltne baze u Žablju, februar 2016. Studija je u postupku pribavljanja saglasnosti.

Postrojenje, odnosno funkcionalnu celinu za proizvodnju asfalta, u fizičkom smislu, čine mašinsko postrojenje, sastavljeno od uređaja i instalacija u kojima se vrši izrada bitumenom vezanih materijala (asfalta) željenog kvaliteta, kao i prateći sadržaji (pomoćni objekti i prostor), koji omogućavaju nesmetano funkcionisanje tehnološkog sistema.

Ovakav projekat potencijalno može imati negativan uticaj na životnu sredinu. Postrojenje u redovnom radu proizvodi prašinu mineralnih sirovina, prašinu koja je zahvaćena i poneta vazdušnim strujanjem sa gomila uskladištenog polaznog materijala na otvorenom, prašinu nastalu u uređajima u okviru postrojenja u kojima se tretiraju mineralne sirovina operacijama transporta i pomeranja tih materijala, produkte sagorevanja goriva u cilju stvaranja toplote kojom se vrši zagrevanje materijala u bubnju za sušenje, kao i termalnog ulja, produkte sagorevanja goriva u transportnim vozilima koja dovoze sirovine i odvoze gotov proizvod, kao i vozila kojima se manipuliše na lokaciji (povećana frekvencija saobraćaja), emisiju isparljivih ugljovodonika u operacijama grejanja bitumena kao osnovnog veznog materijala u procesu izrade asfalta, odbegle emisije isparljivih ugljovodonika prilikom pretakanja dizela i mazuta, odnosno prilikom odvajanja fleksibilnog creva transportne cisterne kojim se ista radi pretakanja u rezervoare spaja na stabilnu instalaciju.

Tehnoloških otpadnih voda u radu postrojenja nema, a atmosferske otpadne vode koje se sakupljaju sa manipulativnih i skladišnih površina, kao i sa saobraćajnica, a u sebi sadrže: pesak, prašinu, ulje, prosute sirovine i sl. Odvode se na primarno prečišćavanje preko taložnika brzotaloživih primesa i separatora ulja.

Čvrsti otpad koji se javlja u radu postrojenja je: industrijski otpad amortizacionog tipa (oprema koja je odbačena, istrošena, pohabana, pokvarena, neispravna, i kao takva neupotrebljiva u postrojenju), otpad koji nastaje u procesu proizvodnje (termalno ulje koje je tokom upotrebe promenilo karakteristike, te više nije za upotrebu), komunalni otpad, specifičan otpad (talog iz rezervoara za gorivo, koji se iz rezervoara periodično čisti i odstranjuje, talog iz separatora ulja i koalescentni filtari, iscepane i oštećene filter vreće).

Naše ostale usluge

Upoznajte se detaljnije sa našim kompletnim
asortimanom usluga.

Kontaktirajte nas

Ukoliko vam je potreban sličan projekat ili neka od naših usluga, pozovite nas.

Naši zadovoljni klijenti