Tatravagonka Bratstvo d.o.o. – upravljanje otpadom

EURO GREEN, Projekat Upravljanje otpadom za TATRAVAGONKA BRATSTVO DOO

Tatravagonka bratstvo d.o.o. Subotica je kompanija koja se bavi  remontom,  revizijom, rekonstrukcijom  i  proizvodnjom  novih  teretnih  vagona  i  njihovih rezervnih  delova. Tatravagonka Bratstvo je u obavezi stalnog poboljšanja kompanijskog upravljanja životnom sredinom i resursima putem smanjenja emisija, očuvanja energije i drugih resursa i ponovnog korišćenja ili recikliranja nusproizvoda kompanijskih procesa.

EURO GREEN je, poštujući zakonske obaveze svog klijenta da na adekvatan način upravlja otpadom kako bi smanjio negativan uticaj otpada na životnu sredinu, izradio projekat Plan upravljanja otpadom u skladu sa uslugom koju pruža – upravljanje otpadom.

Opis projekta

Upravljanje otpadom za Tatravagonka Bratstvo d.o.o., april 2016. Ažuriranje plana upravljanja otpadom za fabriku koja se bavi popravkom, revizijom, rekonstrukcijom i proizvodnjom teretnih vagona i njihovih rezervnih delova.

Obaveza izrade Plana upravljanja otpadom utvrđena je Zakonom o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik RS” broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016) za sva preduzeća koja na godišnjem nivou generišu preko 200 kg opasnog otpada ili 100 tona neopasnog otpada.  Upravljanje otpadom predstavlja jedno od nekoliko ključnih pitanja u oblasti upravljanja zaštitom životne sredine. Redosled prioriteta u praksi upravljanja otpadom je sledeći:

  • prevencija stvaranja otpada i smanjenje korišćenja resursa (zamena inputa, povećanje efikasnosti iskorišćenja sirovina i resursa, redizajniranje procesa, redizajniranje proizvoda, unapređeno održavanje opreme ili procesa, zatvaranje životnog ciklusa proizvoda),
  • ponovna upotreba, odnosno korišćenje proizvoda za istu ili drugu namenu (ponovna upotreba solvenata, ulja i katalizatora za istu ili drugu upotrebu, upotreba otpada na zemljištu koja daje agrikulturni ili ekološki benefit),
  • reciklaža odnosno tretman radi dobijanja sirovine za proizvodnju istog ili drugog proizvoda (tretiranje otpada koji nije moguće više koristiti u postojećem obliku I njegovo korišćenje u proizvodnji novog proizvoda)
  • iskorišćenje odnosno korišćenje vrednosti otpada (kompostiranje, spaljivanje uz korišćenje energije),
  • odlaganje otpada deponovanjem ili spaljivanjem na način kojim se najmanje šteti  životnoj sredini (samo odlaganje podrazumeva odlaganje na deponiju ili insineraciju bez iskorišćenja stvorene energije).

Cilj uređivanja ove oblasti životne sredine je upravljanje otpadom na način kojim se ne ugrožava zdravlje ljudi i životna sredina, prevenciju nastajanja otpada razvojem čistijih tehnologija i racionalnim korišćenjem prirodnih bogatstava, kao i otklanjanje opasnosti od njegovog štetnog dejstva, razvoj postupaka i metoda za odlaganje otpada i razvijanje svesti o upravljanju otpadom.

Naše ostale usluge

Upoznajte se detaljnije sa našim kompletnim
asortimanom usluga.

Kontaktirajte nas

Ukoliko vam je potreban sličan projekat ili neka od naših usluga, pozovite nas.

Naši zadovoljni klijenti