Patent co. d.o.o. – projekat Fabrika stočne hrane

EURO GREEN, Projekat Fabrika stočne hrane za Patent co. d.o.o.

Patent co. d.o.o. Mišićevo se bavi proizvodnjom stočne hrane, proizvodnjom drugih specifičnih dodataka za ishranu životinja, mineralno vitaminskih predsmeša, kao i predstartera za prasad i drugih gotovih smeša. Ova vrsta delatnosti je obuhvaćena Zakonom o zaštiti životne sredine, odnosno zahteva sveobuhvatan i kontinuiran razvoj sistema upravljanja životnom sredinom.

EURO GREEN je, za potrebe kompanije Patent co. d.o.o. Mišićevo izradio projekat Studiju sa predviđenim merama zaštite vazduha i zaštite od buke, kao i programom praćenja uticaja fabrike na parametre životne sredine, a u skladu sa uslugom EURO GREEN-a – procena uticaja na životnu sredinu.

Opis projekta

Fabrika stočne hrane Patent co. d.o.o., maj 2016. Izrađena Studija o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat Fabrika stočne hrane u Mišićevu. Studija je dobila saglasnost.

Tehnološki proces proizvodnje stočne hrane se odvija u zatvorenom sistemu, sa instalisanom aspiracijom na prijemu (usipni koš), odnosno na sirovom delu (svaki transporter i elevator), i konačno na mlevenju. Sistem otprašivanja je projektovan tako da se u potpunosti minimizira odnosno isključi nastajanje prašine odnosno eksplozivne atmosfere.

Jedino mesto u postojećem kompleksu gde se povremeno izdvaja prašina je prostor oko prijemnog bunkera postojećih silosa. Prašina se izdvaja za vreme istovara žitarica iz transportnih prikolica u prijemni bunker. Vreme zadržavanja prašine u vazduhu pomenutog prostora zavisi od meteorološke situacije, ali ne prelazi nikad jedan minut. Količina istaloženih čestica prašine na platou oko bunkera je mala. Sve te količine se redovno mehanički odstranjuju sa platoa u za to predviđen kontejner i odvoze se od strane preduzeća na predviđenu deponiju. Rasute količine ulaznih sirovina koje su uvek minimalne vraćaju se u prihvatni bunker.

Ova emisija je diskontinualnog karaktera i javlja se u toku otkupa. S obzirom da će se za proizvodnju tehnološke pare potrebne za rad predmetnog projekta koristiti novo planirana kotlarnica na zemni gas, prilikom sagorevanja istog u otpadnom gasu javljaju se ugljen dioksid i voda.

Zagađenje vazduha je moguće i prilikom dolaska na lokaciju transportnih vozila koja dovoze sirovine i odvoze gotove proizvode i ono se svodi na zagađenje izduvnih gasova motora sa unutrašnjim sagorevanjem. Ovo zagađenje je takođe diskontinualno s obzirom da se prilikom istovara odnosno utovara gasi motor vozila.

Tehnoloških otpadnih voda koje bi nastale neposredno u tehnološkom postupku nema. Fekalne otpadne vode odvode se u postojeću fekalnu kanalizaciju kompleksa čiji su recipijent postojeće vodonepropusne septičke jame. Eventualno zaprljane i zauljene atmosferske vode odvodiće se u postojeću, odnosno rekonstruisanu atmosfersku kanalizaciju kompleksa. Iz nje se atmosferske otpadne vode odvode preko taložnika i separatora ulja u otvorenu retenziju na granici kompleksa.

Krupne organske nečistoće (stabljike i sl.) se izdvajaju na usipnom košu na prihvatnoj zaštitnoj rešetki i privremeno skladište u metalnom kontejneru na lokaciji. Ovaj organski otpad predstavlja biomasu koja ima upotrebnu vrednost. Vrećasti filteri se po zasićenju zamenjuju novim, a istrošene preuzima operater ovlašćen za preuzimanje ove vrste otpada. Otpadna ambalaža (PE folije, PET ambalaža, papir i sl.) koja ujedno predstavlja i sekundarne sirovine, odvojeno će se sakupljati u kontejnere na lokaciji i predavati operateru koji poseduje dozvolu za preuzimanje ove vrste otpada. Za poslove čišćenja taložnika i separatora ulja, Nosilac projekta će angažovati ovlašćenog operatera, koja će u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom preuzimati ovaj opasan otpad.

Naše ostale usluge

Upoznajte se detaljnije sa našim kompletnim
asortimanom usluga.

Kontaktirajte nas

Ukoliko vam je potreban sličan projekat ili neka od naših usluga, pozovite nas.

Naši zadovoljni klijenti