Hemofarm a.d. – Centar za pakovanje

EURO GREEN, Projekat Centar za pakovanje za Hemofarm a.d.

Hemofarm a.d. Vršac je farmaceutska kompanija. Kao takva, ima obavezu da integriše zaštitu životne sredine u svoju poslovnu strategiju. U nastojanju da unapredi sistem kontrole, nad uticajima svojih aktivnosti na životnu sredinu, Hemofarm a.d. je uveo sistem upravljanja zaštitom životne sredine usaglašen sa zahtevima standarda ISO 14001 (Vršac, Šabac i Dubovac).

EURO GREEN je Hemofarmu a.d. Vršac pružio svoju uslugu iz oblasti Procena uticaja na životnu sredinu, izrađujući Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za Centar za pakovanje čvrstih formi.

Opis projekta

Centar za pakovanje čvrstih formi u Hemofarm a.d., mart 2016. Izrađena Studija o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat Centar za pakovanje čvrstih formi u krugu Hemofarm-a u Vršcu.  Studija je dobila saglasnost.

U cilju smanjenja negativnog uticaja na životnu sredinu u centru za pakovanje čvrstih formi nije planirano pakovanje lekova jakog dejstva, tako da se sav otpadni vazduh, ukoliko se odsisava iz prostorija u kojima može biti letećih farmaceutskih čestica, pre odbacivanje u atmosferu filtrira završnim filterom F9.

U otpadnom vazduhu se mogu naći isparenja etanola, kao i manje količine isparenja hemikalija koje se koriste za potrebe službe HPV (hlorovodonična kiselina, vodonik peroksid i sl.). Sav tečni otpad, koji nastane u centru za pakovanje će se odvoditi u postojeću fekalnu odnosno tehnološku kanalizaciju. U tehnološku kanalizaciju se slivaju sve otpadne vode koje sadrže farmaceutske materije, kao i druge agresivne materije kao što su hemikalije i sl. U fekalnu kanalizaciju se slivaju sve ostale vode, generisane u Centru za pakovanje. Atmosferska kanalizacija sa krovova, pristupnih platoa i saobraćajnica je orijentisana na postojeću atmosfersku kanalizaciju kompleksa.

Na kompleksu je izvedeno postrojenje za primarno prečišćavanje tehnoloških otpadnih voda. Tokom procesa pakovanja nastaje čvrsti otpad, i to opasni (farmaceutski) otpad i komunalni otpad. Ove dve vrste otpada se transportuju i iznose iz objekta različitim putevima. Opasni (farmaceutski) otpad predstavljaju farmaceutske sirovine, poluproizvodi, gotovi proizvodi i drugi materijali koji su bili u direktnom kontaktu sa sirovinama i poluproizvodima, tako da sadrže veće ili manje količine farmaceutskih sirovina i poluproizvoda.

Opasni otpad se hermetički zatvara u kese ili drugu odgovarajuću ambalažu, propisno obeležava i odvozi do prostorije za otpremu opasnog otpada, gde ga preuzima nadležna služba Hemofarma. Ovaj otpad se pakuje i obeležava u skladu sa Pravilnikom o načinu skladištenja, pakovanja i obeležavanja opasnog otpada („Sl. glasnik RS“, br. 92/2010) i privremeno skladišti do preuzimanja od strane ovlašćenog operatera koji ovaj otpad odvozi na tretman insineracijom.

Naše ostale usluge

Upoznajte se detaljnije sa našim kompletnim
asortimanom usluga.

Kontaktirajte nas

Ukoliko vam je potreban sličan projekat ili neka od naših usluga, pozovite nas.

Naši zadovoljni klijenti