Global Seed d.o.o. – Elektrana na biogas

EURO GREEN, Projekat Elektrana na biogas za Global Seed

Global Seed d.o.o. Novi Sad se bavi organskom poljoprivredom i to organskom biljnom i stočarskom proizvodnjom, proizvodnjom organskih smeša za ishranu preživara i obnovljivim izvorima energije. Global Seed je takođe i organska farma muznih krava. Koristeći nusprodukte proizvodnje, kompanija proizvodi topotu i električnu energiju, te je neophodno da taj segment svog poslovanja obavlja u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine.

EURO GREEN je firmi Global Seed d.o.o. pružio svoju uslugu iz oblasti Procena uticaja na životnu sredinu, izrađujući Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu.

Opis projekta

Elektrana na biogas – proizvodnja električne i toplotne energije korišćenjem OIE u Global Seed d.o.o., februar 2016. Izrađena Studija o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat Elektrana na biogas – proizvodnja električne i toplotne energije korišćenjem OIE u Čurugu. Studija je dobila saglasnost.

Ovakav projekat potencijalno može imati negativan uticaj na životnu sredinu. U cilju smanjenja negativnog uticaja, digestor je opremljen krovnim pokrivačem od vodonepropusne folije zaštićene PVC membranom. Za nepropusnost gasa u digestoru služi folija. Gasnonepropusna folija, koja je otporna na koroziju, zatvara celi prostor iznad smeše u digestoru i ne dopušta propuštanje gasa iz digestora. Gasnonepropusna folija je zaštićena pomoću posebnog pokrova od pojačanog PVC-a, otpornog na atmosferske padavine i uticaje, kao i na UV zrake (fleksibilni pokrov), tako da je emisija biogasa iz digestora nepostojeća. Emisija metana iz rezervoara za postfermentorsku masu je zanemarljiva.

Postrojenje u redovnom radu, kao posledica sagorevanja biogasa u kogenerativnom postrojenju, proizvodi emisiju zagađujućih materija u vazduh.

Preovlađujuća komponenta biogasa je metan (oko 60% CH4). Za razliku od prirodnog gasa u sastavu biogasa se nalaze i drugi gasovi, kao što je npr. 35% ugljen dioksida, i drugih gasova kao što su kiseonik, azot i vodonik sulfid. Slično prirodnom gasu i drugim gorivima, sagorevanje biogasa rezultuje emisijom azotovih oksida-NOx, ugljen monoksida-CO, isparljivih organskih jedinjenja – VOC, praškastih materija-PM i oksida sumpora-SOx, kao i gasova CO2, CH4 i N2O. Na izlazu produkata sagorevanja iz motor generatora montiran je OXICAT katalitički konverter koji oksidiše nesagorele ugljovodonike i ugljen monoksid i pretvara ih u vodu i ugljen dioksid. Tehnoloških otpadnih voda u radu projekta nema. Sanitarne otpadne vode iz tehničke zgrade odvode se u postojeću kanalizaciju na lokaciji. Atmosferske otpadne vode sa krovova odvode se u slobodne površine kompleksa. Kondenzat se posle digestora, a preko kondenzacijskog šahta odvodi do prihvata za fermentisani ostatak.

S obzirom da se čvrsti organski ostatak – postfermentorska masa iz procesa proizvodnje biogasa isporučuje agroindustrijskim kompleksima kao visoko kvalitetno organsko đubrivo, predmetni projekat stvara: Industrijski otpad amortizacionog tipa (oprema koja je odbačena, istrošena, pohabana, pokvarena, neispravna, i kao takva neupotrebljiva u postrojenju), otpadno motorno ulje/mazivo koje je tokom upotrebe promenilo karakteristike, te više nije za upotrebu i čvrst komunalni otpad nastaje kao posledica boravka ljudi u objektu.

Naše ostale usluge

Upoznajte se detaljnije sa našim kompletnim
asortimanom usluga.

Kontaktirajte nas

Ukoliko vam je potreban sličan projekat ili neka od naših usluga, pozovite nas.

Naši zadovoljni klijenti