Vanredne situacije

EURO GREEN, usluge, Vanredne situacije

Vanredna situacija je stanje kada su rizici i pretnje ili posledice katastrofa, vanrednih događaja i drugih opasnosti po stanovništvo, životnu sredinu i materijalna dobra takvog obima i intenziteta da njihov nastanak ili posledice nije moguće sprečiti ili otkloniti redovnim delovanjem nadležnih organa i službi, zbog čega je za njihovo ublažavanje i otklanjanje neophodno upotrebiti posebne mere, snage i sredstva uz pojačan režim rada. Vanredna situacija je izazvana pojavom vanrednog događaja. On se definiše kao nesreća izazvana elementarnom nepogodom i drugim nesrećama, koja može da ugrozi zdravlje i živote ljudi i životnu sredinu, a čije posledice je moguće sprečiti ili otkloniti redovnim delovanjem nadležnih organa i službi. Vanrednom situacijom je neophodno upravljati, kako bi se minimalizovale njene štete i što otklonio vanredni događaj. Upravljanje vanrednim situacijama predstavlja usmeravanje subjekata zaštite i spasavanja u izvršavanju njihovih obaveza i zadataka. U slučaju vanredne situacije, primenjuje se sistem zaštite i spasavanja. Subjekti sistema zaštite i spasavanja su, između ostalih i privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici. Sistem zaštite i spasavanja je deo sistema nacionalne bezbednosti i integrisani oblik upravljanja i organizovanja subjekata sistema zaštite i spasavanja na sprovođenju preventivnih i operativnih mera i izvršavanju zadataka zaštite i spasavanja ljudi i dobara od posledica elementarnih nepogoda i drugih nesreća, uključujući i mere oporavka od tih posledica. Bitan faktor kod uspešne realizacije sistema zaštite i spasavanja je dobra koordinacija, kao sistem ostvarivanja vremenske i prostorne usklađenosti delovanja svih učesnika u zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama po etapama izvršenja zadataka, kao i njihovo pravovremeno informisanje. Odluku o proglašenju vanredne situacije za teritoriju Republike Srbije ili za njen deo donosi Vlada, na predlog Republičkog štaba za vanredne situacije. Odluku o ukidanju vanredne situacije, na predlog nadležnog štaba za vanredne situacije, donosi organ koji je doneo odluku o proglašenju vanredne situacije.

Bliže o vanrednim situacijama

Načela zaštite i spasavanja zasnivaju se na saradnji, solidarnosti, pravovremenom i usklađenom delovanju subjekata sistema zaštite i spasavanja.
Načela obuhvataju:

 • načelo prava na zaštitu,
 • načelo solidarnosti,
 • načelo javnosti,
 • načelo preventivne zaštite,
 • načelo odgovornosti,
 • načelo postupnosti pri upotrebi snaga i sredstava.

Za koordinaciju i rukovođenje zaštitom i spasavanjem u vanrednim situacijama, obrazuju se štabovi za vanredne situacije. Razlikuju se, po teritorijalnoj nadležnosti, 5 vrste štabova: Republički štab za vanredne situacije, koji obrazuje Vlada, pokrajinski štab, koji obrazuje izvršni organ autonomne pokrajine, okružni štab za vanredne situacije, koji obrazuje Republički štab za vanredne situacije, gradski štab za vanredne situacije, koji obrazuje skupština grada i opštinski štab za vanredne situacije, koji obrazuje skupština opštine. Štab čine komandant, načelnik i članovi štaba, a u gradskom i opštinskom štabu i zamenik komandanta štaba. U vanrednim situacijama poslovi štabova su sledeći: rukovođenje i koordinacija rada subjekata sistema zaštite i spasavanja, rukovođenje i koordinacija sprovođenja mera i zadataka civilne zaštite, kao i mera i zadataka obnove, rekonstrukcije i rehabilitacije, razmatranje i procena ugroženosti i davanje predloga Plana zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama, praćenje stanja, redovno informisanje i obaveštavanje stanovništva, saradnja sa nadležnim organima zaštite i spasavanja susednih država u vanrednim situacijama, donošenje naredbi, zaključaka i preporuka.

Plan zaštite i spasavanja i Procenu ugroženosti izrađuju lica sa licencom za procenu rizika.

Planom zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama planiraju se preventivne i operativne mere za sprečavanje i umanjenje posledica elementarnih nepogoda, tehničko-tehnoloških nesreća, odnosno udesa i katastrofa, kao i snage i sredstva subjekata sistema zaštite i spasavanja, njihovo organizovano i koordinirano angažovanje i delovanje u vanrednim situacijama u cilju zaštite i spasavanja ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i obezbeđenja osnovnih uslova za život. Plan zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama izrađuje se na osnovu procene ugroženosti. Procenom ugroženosti identifikuju se izvori mogućeg ugrožavanja, sagledavaju moguće posledice, potrebe i mogućnosti sprovođenja mera i zadataka zaštite i spasavanja od elementarnih nepogoda i drugih nesreća.
Procena ugroženosti, u skladu sa zakonom, mora da sadrži:

 • karakteristike teritorije, kritična postrojenja, kritična mesta i prostore sa gledišta ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća, sa eventualnim prekograničnim efektima udesa,
 • povredivost teritorije od elementarnih nepogoda i drugih nesreća,
 • analizu mogućih posledica od elementarnih nepogoda i drugih nesreća,
 • potrebe i mogućnosti za zaštitu ljudi, materijalnih dobara i životne sredine od posledica elementarnih nepogoda i drugih nesreća.
+ Načela zaštite i spasavanja

Načela zaštite i spasavanja zasnivaju se na saradnji, solidarnosti, pravovremenom i usklađenom delovanju subjekata sistema zaštite i spasavanja.
Načela obuhvataju:

 • načelo prava na zaštitu,
 • načelo solidarnosti,
 • načelo javnosti,
 • načelo preventivne zaštite,
 • načelo odgovornosti,
 • načelo postupnosti pri upotrebi snaga i sredstava.
+ Rukovođenje vanrednim situacijama

Za koordinaciju i rukovođenje zaštitom i spasavanjem u vanrednim situacijama, obrazuju se štabovi za vanredne situacije. Razlikuju se, po teritorijalnoj nadležnosti, 5 vrste štabova: Republički štab za vanredne situacije, koji obrazuje Vlada, pokrajinski štab, koji obrazuje izvršni organ autonomne pokrajine, okružni štab za vanredne situacije, koji obrazuje Republički štab za vanredne situacije, gradski štab za vanredne situacije, koji obrazuje skupština grada i opštinski štab za vanredne situacije, koji obrazuje skupština opštine. Štab čine komandant, načelnik i članovi štaba, a u gradskom i opštinskom štabu i zamenik komandanta štaba. U vanrednim situacijama poslovi štabova su sledeći: rukovođenje i koordinacija rada subjekata sistema zaštite i spasavanja, rukovođenje i koordinacija sprovođenja mera i zadataka civilne zaštite, kao i mera i zadataka obnove, rekonstrukcije i rehabilitacije, razmatranje i procena ugroženosti i davanje predloga Plana zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama, praćenje stanja, redovno informisanje i obaveštavanje stanovništva, saradnja sa nadležnim organima zaštite i spasavanja susednih država u vanrednim situacijama, donošenje naredbi, zaključaka i preporuka.

+ Plan zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama

Plan zaštite i spasavanja i Procenu ugroženosti izrađuju lica sa licencom za procenu rizika.

Planom zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama planiraju se preventivne i operativne mere za sprečavanje i umanjenje posledica elementarnih nepogoda, tehničko-tehnoloških nesreća, odnosno udesa i katastrofa, kao i snage i sredstva subjekata sistema zaštite i spasavanja, njihovo organizovano i koordinirano angažovanje i delovanje u vanrednim situacijama u cilju zaštite i spasavanja ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i obezbeđenja osnovnih uslova za život. Plan zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama izrađuje se na osnovu procene ugroženosti. Procenom ugroženosti identifikuju se izvori mogućeg ugrožavanja, sagledavaju moguće posledice, potrebe i mogućnosti sprovođenja mera i zadataka zaštite i spasavanja od elementarnih nepogoda i drugih nesreća.
Procena ugroženosti, u skladu sa zakonom, mora da sadrži:

 • karakteristike teritorije, kritična postrojenja, kritična mesta i prostore sa gledišta ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća, sa eventualnim prekograničnim efektima udesa,
 • povredivost teritorije od elementarnih nepogoda i drugih nesreća,
 • analizu mogućih posledica od elementarnih nepogoda i drugih nesreća,
 • potrebe i mogućnosti za zaštitu ljudi, materijalnih dobara i životne sredine od posledica elementarnih nepogoda i drugih nesreća.

Kako mi to radimo

Zakon o vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS”, br. 111/2009, 92/2011 i 93/2012) uređuju se delovanje, proglašavanje i upravljanje vanrednim situacijama; sistem zaštite i spasavanja ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i životne sredine od elementarnih nepogoda, tehničko-tehnoloških nesreća – udesa i katastrofa, posledica terorizma, ratnih i drugih većih nesreća; nadležnosti državnih organa, autonomnih pokrajina, jedinica lokalne samouprave i učešće policije i Vojske Srbije u zaštiti i spasavanju; prava i dužnosti građana, privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika u vezi sa vanrednim situacijama; organizacija i delatnost civilne zaštite na zaštiti, spasavanju i otklanjanju posledica elementarnih nepogoda i drugih nesreća; finansiranje; inspekcijski nadzor; međunarodna saradnja i druga pitanja od značaja za organizovanje i funkcionisanje sistema zaštite i spasavanja.

Oslanjajući se na pomenuti Zakon, EURO GREEN vam pruža sledeće usluge iz ove oblasti:

 • izrada Plana zaštite i spasavanja,
 • izrada Procene ugroženosti,
 • rukovođenje u vanrednim situacijama.

Planovi zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave moraju biti usklađeni sa Nacionalnim planom zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama Republike Srbije.

Kontaktirajte nas!

Plan zaštite u slučaju vanrednih situacija, kao mera sigurnosti i prevencije neželjenih posledica je moguća zahvaljujući uslugama EURO GREEN-a iz ove oblasti.