BB Minaqua Novi Sad – fabrike stočne hrane

EURO GREEN, Projekat Fabrika stočne hrane za MINAQUA BB NOVI SAD

BB Minqua d.o.o. Novi Sad je vodeća fabrika mineralne vode obogaćene jodom u Srbiji. Pored negazirane vode, proizvodi i gaziranu vodu i sokove. Od nedavno, kompanija svoju delatnost širi i van Novog Sada, otvarajući fabriku stočne hrane u Bačkoj Topoli. Uvodeći novu delatnost, povećava se i prisutnost rizika zagađivanja, te se akcenat u daljem radu kompanije stavlja na plan i programu upravljanja sistemom zaštite životne sredine.

EURO GREEN je za BB Minaqua izradila Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat fabrike stočne hrane i time obezbedila da kompanija primarno ispuni svoje zakonske norme potrebne za obavljanje ove delatnosti, ali i sekundarne (kao ne manje važne) – društveno odgovorno ponašanje u smislu očuvanja prirodnih resursa i njihove obnovljivosti. EURO GREEN je ovaj projekat izradio u skladu sa uslugom koju pruža – procena uticaja na životnu sredinu.

Opis projekta

Fabrika stočne hrane BB Minaqua Novi Sad, jul 2016. Izrađena Studija o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat fabrike stočne hrane u Bačkoj Topoli. Studija u postupku javnog uvida.

Opisani tehnološki proces proizvodnje stočne hrane se odvija u zatvorenom sistemu, sa instalisanom aspiracijom na sirovom delu i mlevenju. Sistem otprašivanja je projektovan tako da se u potpunosti minimizira odnosno isključi nastajanje prašine odnosno eksplozivne atmosfere. Jedino mesto u postojećem kompleksu gde se povremeno izdvaja prašina je prostor oko prijemnog bunkera postojećih silosa.

Prašina se izdvaja za vreme istovara žitarica iz transportnih prikolica u prijemni bunker. Vreme zadržavanja prašine u vazduhu pomenutog prostora zavisi od meteorološke situacije, ali ne prelazi nikad jedan minut. Količina istaloženih čestica prašine na platou oko bunkera je mala. Sve te količine se redovno mehanički odstranjuju sa platoa u za to predviđen kontejner i odvoze se od strane preduzeća na predviđenu deponiju. Rasute količine ulaznih sirovina koje su uvek minimalne vraćaju se u prihvatni bunker. Ova emisija je diskontinualnog karaktera i javlja se u toku otkupa.

Zagađenje vazduha je moguće i prilikom dolaska na lokaciju transportnih vozila koja dovoze sirovine i odvoze gotove proizvode i ono se svodi na zagađenje izduvnih gasova motora sa unutrašnjim sagorevanjem. Ovo zagađenje je takođe diskontinualno s obzirom da se prilikom istovara odnosno utovara gasi motor vozila.

Tehnoloških otpadnih voda koje bi nastale neposredno u tehnološkom postupku nema. Fekalne otpadne vode odvode se u postojeću fekalnu kanalizaciju kompleksa. Komunalni otpad koji se javlja na lokaciji projekta sakupljaće se u metalni kontejner koji će redovno prazniti nadležno komunalno preduzeće i odvoziti ga na deponiju komunalnog otpada. Vrećasti filtri se po zasićenju zamenjuju novim, a istrošene preuzima operater ovlašćen za preuzimanje ove vrste otpada.

Naše ostale usluge

Upoznajte se detaljnije sa našim kompletnim
asortimanom usluga.

Kontaktirajte nas

Ukoliko vam je potreban sličan projekat ili neka od naših usluga, pozovite nas.

Naši zadovoljni klijenti